Przejdź do treści
Strona główna
Konsultacje rządowego projektu Polityki rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego do 2030 r.

Konsultacje rządowego projektu Polityki rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego do 2030 r.

  • Data publikacji: 30-11-2022r
  • Sektor: Horyzontalny

Omówienie projektu Polityki Rządu dotyczącej rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego do 2030 r. to główny temat spotkania z udziałem wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka oraz ekspertów, przedstawicieli samorządów i firm działających na rynku PPP. 
 

W nowej Polityce Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 2030 dokonaliśmy diagnozy rynku , zdefiniowaliśmy obszary wymagające interwencji oraz zaproponowaliśmy konkretne działania. Naszym strategicznym celem jest również upowszechnianie formuły PPP jako skutecznego sposobu realizacji projektów publicznych. W ten sposób chcemy też promować efektywność, jakość oraz trwałość inwestycji publicznych. Jestem przekonany, że w długiej perspektywie takie podejście przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, podczas konsultacji publicznych tego dokumentu. 
 

Prace nad polityką dot. partnerstwa publiczno-prywatnego

 

Od 2017 r., w ciągu kolejnych 5 lat wdrażania Polityki PPP, stworzono stabilne i kompleksowe ramy prawne zapewniające realizację projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi szeroko zakrojoną akcję publikacji dobrych praktyk opartych na konkretnych projektach. Resort udostępnia również darmową ofertę szkoleń oraz warsztatów adresowanych do wszystkich zainteresowanych. Gwarantuje też doradztwo przy gromadzeniu dokumentacji dot. realizacji projektów PPP.

Przygotowując projekt Polityki PPP 2030 wzięliśmy pod uwagę wnioski wynikające z realizacji poprzedniej edycji tego dokumentu, który został przyjęty przez polski rząd w 2017 r. Przedstawione w trakcie dzisiejszego spotkania opinie i propozycje również zostaną przez nas przeanalizowane w związku z pracami nad ostateczną wersją dokumentu, którą na początku przyszłego roku planujemy  przedstawić na Radzie Ministrów - wyjaśnił wiceszef MFiPR.

Dokument dotyczący założeń Polityki PPP do 2030 r. został opracowany na przełomie II i III kwartału 2022 r. Konsultacje publiczne ze wszystkimi zainteresowanymi stronami potrwają do 23 grudnia 2022 r.

Kondycja polskiego rynku PPP
 

Od początku 2009 r. do dziś podpisano w sumie 171 umów o PPP o łącznej wartości ok. 8,64 mld zł. Dominują projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - aż 155 umów (91%). Pod względem liczby umów dominują sektory: efektywności energetycznej (27), infrastruktury transportowej oraz sportu i turystyki (po 24) i sektor gospodarki wodno- kanalizacyjnej (23). Natomiast pod względem wartości inwestycji sektory: gospodarki odpadami, telekomunikacji oraz infrastruktury transportowej. Jednostkowa wartość większości umów o PPP nie przekracza 40 mln zł (79% wszystkich umów). 

Potencjalne inwestycje w formule PPP: 56 projektów o wartości ok 9,1 mld zł. Wśród nich na etapie wyboru partnera prywatnego postępowania są m. in. dwie inwestycje rządowe wspierane przez MFiPR: projekt budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia o wartości ponad 4 mld zł oraz projekt budowy i utrzymania archiwów państwowych o wartości ok. 551 mln zł.