Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na usługi związane z wykorzystaniem infrastruktury Term Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.

Koncesja na usługi związane z wykorzystaniem infrastruktury Term Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym, polegająca na świadczeniu przez partnera prywatnego: usług rekreacyjnych; usług związanych z poprawą kondycji fizycznej; usług terapeutycznych; usług rozrywkowych; usług kosmetycznych; usług hotelarskich; usług gastronomicznych itp.
Podmiot publiczny Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim
Partner prywatny Condohotels Management Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Starostwo Powiatowe
Lokalizacja projektu Lidzbark Warmiński
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 14-08-2015r.
Data podpisania umowy 22-10-2015
Data zamknięcia finansowego 22-10-2015
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 21-10-2025
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 88 234 016,09 zł
Przedział wartości projektu Duże (40-100 mln)
Źródła finansowania projektu Składniki majątkowe powierzone partnerowi prywatnemu zostały utworzone/sfinansowane dzięki wykorzystaniu dotacji UE (RPO Warmińsko-Mazurskie), jednak koncesja nie jest projektem hybrydowym, a działalność koncesjonariusza (operatora), jest finansowana przez stronę prywatną. Zgodnie z informacją udzieloną przez Koncesjodawcę, nie ponosi on nakładów eksploatacyjnych projektu. Nie posiada również wiedzy nt. źródeł finansowania projektu przez Koncesjonariusza.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z powierzeniem partnerowi składników majątkowych powstałych w ramach projektu UE.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach umowy. Konieczność wykupienia odpowiednich ubezpieczeń i zatrudnienia osób o określonych w umowie kwalifikacjach.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Partner prywatny będzie otrzymywał wynagrodzenie z pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@powiatlidzbarski.pl
Tel.: 89 767 79 00