Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na usługi wykonywania funkcji operatora infrastruktury w ramach projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna.

Koncesja na usługi wykonywania funkcji operatora infrastruktury w ramach projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji (partnerstwa) jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji infrastruktury ŁRST2, w szczególności na świadczeniu usług telekomunikacyjnych.
Podmiot publiczny Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Partner prywatny Infratel Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Urząd marszałkowski
Lokalizacja projektu Łódź
Województwo Łódzkie
Sektor Telekomunikacja
Data wszczęcia postępowania 09-02-2015r.
Data podpisania umowy 07-08-2015
Data zamknięcia finansowego 07-08-2015
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 06-08-2030
Okres umowy (miesiące) 180
Okres umowy (lata) 15 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 1 098 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie prywatne (własne lub zwrotne). Zasadnicza część infrastruktury zaangażowanej w realizację umowy została sfinansowana niezależnie od przedsięwzięcia ze środków UE (RPO Województwa Łódzkiego 2007-2013, data umowy: 2013-10-22). Operator jest finansowany ze środków własnych Województwa. Budowa sieci była realizowana przy współfinansowaniu ze środków UE. Obecnie Województwo utrzymuje sieć z środków własnych.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko udostępnienia Partnerowi Prywatnemu infrastruktury zaangażowanej w realizację umowy. Ryzyko zmian regulacyjnych i prawnych pozycji operatora sieci szkieletowej.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko zaprojektowania, budowy i dostaw niezbędnych dla rozbudowania powierzonej infrastruktury. Ryzyko popytu na usługi hurtowego dostępu do sieci.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do zatrzymania dochodu uzyskanego tytułem wykonania usług telekomunikacyjnych świadczonych za pomocą powierzonej mu infrastruktury (pobierania pożytków z przedmiotu koncesji) oraz wynagrodzenie od Właściciela za świadczenie usług na sieci ŁRST i zarządzanie nią.
Kontakt do instytucji E-mail: info@lodzkie.pl
Tel.: 42 663 30 01