Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb.

Koncesja na usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji są usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz eksploatacji i utrzymania systemu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Suchy Dąb
Partner prywatny Ecol-Unicon Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Suchy Dąb
Województwo Pomorskie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 16-12-2013r.
Data podpisania umowy 26-06-2014
Data zamknięcia finansowego 26-06-2014
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 04-05-2024
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 6 900 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie zapewnia koncesjonariusz.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy oraz ryzyko regulacyjne i prawne związane z możliwością świadczenia usług będących przedmiotem umowy.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu oraz ryzyko utrzymania infrastruktury.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Odpłatne świadczenie usług mieszkańcom podłączonym do sieci wodno-kanalizacyjnej.
Kontakt do instytucji E-mail: skarbnik@suchy-dab.pl
Tel.: 58 682 86 20