Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na usługi polegające na pełnieniu funkcji Operatora Infrastruktury Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej na terenie Gminy Brańsk

Koncesja na usługi polegające na pełnieniu funkcji Operatora Infrastruktury Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej na terenie Gminy Brańsk
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w tym usług hurtowych w oparciu o elementy pasywne Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej zlokalizowanej w granicach administracyjnych Gminy Brańsk.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Brańsk
Partner prywatny GVT Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Brańsk
Województwo Podlaskie
Sektor Telekomunikacja
Data wszczęcia postępowania 18-07-2022r.
Data podpisania umowy 06-10-2022
Data zamknięcia finansowego 06-10-2022
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 06-10-2027
Okres umowy (miesiące) 60
Okres umowy (lata) 5 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 332 100,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Za finansowanie działań podejmowanych w ramach umowy odpowiada Koncesjonariusz.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej 1. ryzyko niezrealizowania lub zrealizowania tylko w części zadań publicznych, którym służyć ma Infrastruktura Teleinformatyczna, 2. ryzyko związane z wartością materialną składników majątkowych na dzień zakończenia Umowy 3. ryzyko związane z przekazaniem składników majątkowych w ramach realizacji Umowy
Ryzyka po stronie prywatnej 1. ryzyko związane z popytem, tj. ryzyko powodujące zmianę popytu na usługi, 2. ryzyko rynku rozumiane jak ryzyko mniejszych od prognozowanych przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o powierzoną Infrastrukturę Teleinformatyczną oraz ryzyko wystąpienia większych niż prognozowane kosztów tejże działalności 3. ryzyko dostępu rozumiane jako ryzyko techniczne i organizacyjne skutkujące brakiem ciągłości (przerwami) w świadczeniu usług świadczonych z wykorzystaniem Infrastruktury Teleinformatycznej
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem Koncesjonariusza jest prawo do czerpania pożytków ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych świadczonych w oparciu o infrastrukturę oraz opłat z tytułu najmu/dzierżawy/użytkowania infrastruktury przez innych operatorów.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@bransk.pl
Tel.: 85 731 92 00