Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na usługi operatora infrastruktury świadczone w ramach projektu budowy wielkopolskiej sieci szerokopasmowej.

Koncesja na usługi operatora infrastruktury świadczone w ramach projektu budowy wielkopolskiej sieci szerokopasmowej.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym, polegająca na świadczeniu przez partnera prywatnego usług Operatora Infrastruktury (przygotowanie, eksploatacja, nadzór i dostarczanie sieci telekomunikacyjnej, zapewnianie dostępu hurtowego do tej sieci oraz jej poszczególnych elementów, w tym świadczenie usług hurtowych na zasadach otwartego dostępu dla zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych), połączone z utrzymaniem i zarządzaniem przez partnera prywatnego siecią telekomunikacyjną szkieletowo-dystrybucyjną.
Podmiot publiczny Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. Spółka komunalna do dnia 25.08.2014. Od dnia 25.08.2014 – większość udziałów Spółki przejął podmiot prywatny,
Partner prywatny Operator WSS Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo
Rodzaj podmiotu publicznego Spółka komunalna
Lokalizacja projektu Poznań
Województwo Wielkopolskie
Sektor Telekomunikacja
Data wszczęcia postępowania 26-07-2013r.
Data podpisania umowy 16-07-2014
Data zamknięcia finansowego 16-07-2014
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 26-10-2022
Okres umowy (miesiące) 99
Okres umowy (lata) 12 lat 3 miesiące
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 80 000 000,00 zł
Przedział wartości projektu Duże (40-100 mln)
Źródła finansowania projektu Za finansowanie działań podejmowanych w ramach umowy o ppp odpowiada partner prywatny.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej a) ryzyko mniejszych od prognozowanych przychodów z Czynszu Dzierżawnego, b) ryzyko niezrealizowania lub zrealizowania tylko w części zadań publicznych, którym służyć ma Infrastruktura Teleinformatyczna, c) ryzyko utraty trwałości projektu w sytuacji trwałego zaprzestania przez Operatora Infrastruktury realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, d) ryzyko związane z wartością materialną składników majątkowych na dzień zakończenia Umowy, e) ryzyko związane z przekazaniem składników majątkowych w ramach realizacji Przedsięwzięcia.
Ryzyka po stronie prywatnej a) ryzyko związane z popytem, tj. ryzyko powodujące zmianę popytu na usługi związane b) ryzyko rynku rozumiane jak ryzyko mniejszych od prognozowanych przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o powierzoną Infrastrukturę Teleinformatyczną oraz ryzyko wystąpienia większych niż prognozowane kosztów tejże działalności, c) ryzyko dostępu rozumiane jako ryzyko techniczne i organizacyjne skutkujące brakiem ciągłości (przerwami) w świadczeniu usług świadczonych z wykorzystaniem Infrastruktury Teleinformatycznej, d) ryzyko makroekonomiczne wpływające na sytuację ekonomiczną, takie jak inflacja, zmiana wysokości stóp procentowych, ryzyko kursowe oraz ryzyko związane z tempem rozwoju gospodarczego.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie pobierane od operatorów sieci dostępowych (OSD) korzystających z usług hurtowego dostępu do sieci na podstawie oferty ramowej i cennika zatwierdzonego przez prezesa UKE.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@wsssa.pl
Tel.: 61 222 47 76