Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku

Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem umowy koncesji jest świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo wraz z obsługą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Kiszkowo, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2010 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz.1152 ze zmianami) w oparciu o instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniami i urządzeniami, którymi jest dostarczana woda lub są odprowadzane ścieki, a będącymi własnością gminy Kiszkowo i przekazane do użytkowania koncesjonariuszowi.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Kiszkowo
Partner prywatny Spółdzielnia Administracyjno-Usługowa w Rybnie Wielkim, Rybno Wielkie, ul. Główna 22, 62-280 Kiszkowo Spółdzielnia Administracyjno-Usługowa w Rybnie Wielkim, ul. Główna 22 Rybno Wielkie
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Kiszkowo
Województwo Wielkopolskie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 13-12-2021r.
Data podpisania umowy 31-12-2021
Data zamknięcia finansowego 31-12-2021
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 31-12-2023
Okres umowy (miesiące) 24
Okres umowy (lata) 2 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 3 455 935,20 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Źródłem finansowania projektu są w całości środki finansowe pozyskane przez koncesjonariusza (własne lub skredytowane).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyka dot. inwestycji i rozbudowy sieci
Ryzyka po stronie prywatnej Awarie, brak zasilania, problemy z poborem opłat od użytkowników sieci
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Pobieranie opłat od odbiorców za świadczone usługi wodno-kanalizacyjne zgodnie z obowiązującymi taryfami
Kontakt do instytucji E-mail: sekretarz@kiszkowo.pl
Tel.: 61 429 70 19