Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo.

Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo.
Syntetyczny opis projektu Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo na okres trzech lat od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. w zakresie urządzeń (sieci wodociągowych i kanalizacyjnych), stanowiących własność Gminy Kiszkowo. Przedmiotem umowy koncesji jest świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo wraz z obsługą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zbiorowego zaopatrzania w wodę i odprowadzania ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Kiszkowo, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 20101 roku o zbiorowym zaopatrzaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz.1152 ze zmianami) w oparciu o instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniami i urządzeniami, którymi jest dostarczana woda lub są odprowadzane ścieki, a będącymi własnością gminy Kiszkowo i przekazane do użytkowania koncesjonariuszowi.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Kiszkowo
Partner prywatny Spółdzielnia Administracyjno-Usługowa w Rybnie Wielkim, Rybno Wielkie, ul. Główna 22, 62-280 Kiszkowo
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Kiszkowo
Województwo Wielkopolskie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 23-11-2018r.
Data podpisania umowy 31-12-2018
Data zamknięcia finansowego 31-12-2018
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 31-12-2021
Okres umowy (miesiące) 36
Okres umowy (lata) 3 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 3 873 160,80 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Źródłem finansowania projektu są w całości środki finansowe pozyskane przez koncesjonariusza (własne lub skredytowane).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z udostępnieniem infrastruktury będącej przedmiotem koncesji. Ryzyko regulacyjne i prawne związane ze statusem operatora usług wodno-kanalizacyjnych.
Ryzyka po stronie prywatnej Wszelkie ryzyka wykonywania przedmiotu koncesji pozostają po stronie koncesjonariusza i dotyczą zaopatrzenia w wodę, odbioru ścieków, remontu sieci, pobierania opłat od odbiorców i windykacji opłat.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Pobieranie opłat od odbiorców za świadczone usługi wodno-kanalizacyjne.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretarz@kiszkowo.pl
Tel.: 61 429 70 19