Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na roboty budowlane dla projektu kompleks mineralnych basenów w Solcu – Zdroju.

Koncesja na roboty budowlane dla projektu kompleks mineralnych basenów w Solcu – Zdroju.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem umowy będzie określenie zasad realizacji przedsięwzięcia - Budowa kompleksu mineralnych basenów w Solcu – Zdroju z zapleczem leczniczo – relaksacyjno – wypoczynkowym oraz infrastrukturą i zagospodarowaniem, wykorzystującego naturalne wody mineralne, w ramach którego Koncesjonariusz zobowiąże się w szczególności do zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji wzniesionej infrastruktury.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Solec-Zdrój
Partner prywatny Malinowe Hotele Sp. z o.o. (d. Malinowy Zdrój Sp. z o.o.)
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Solec Zdrój
Województwo Świętokrzyskie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 30-12-2009r.
Data podpisania umowy 28-10-2010
Data zamknięcia finansowego 28-10-2010
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 28-10-2037
Okres umowy (miesiące) 324
Okres umowy (lata) 27 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 19 814 434,08 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Wkład koncesjodawcy – 8 mln zł (dotacja z RPO WŚ na kwotę 8 mln zł w tym środki z UE 6,8 mln zł; środki z budżetu Państwa 1,2 mln zł). Wkład koncesjonariusza – 8 mln zł (kredyt inwestycyjny).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 6800000
Program, z którego pochodzą środki RPO Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Koncesjodawca ponosi ryzyko finansowe wybudowania obiektu w takim zakresie, w jakim jakim zobowiązany jest do płatności na rzecz Koncesjonariusza. Przejęcie przez oferenta jak największej ilości i zakresu zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy Koncesjodawcą a Koncesjonariuszem stanowi kryterium oceny ofert.
Ryzyka po stronie prywatnej Koncesjonariusz przez cały okres obowiązywania umowy przyjmuje na siebie zasadniczą część ryzyka finansowego inwestycji, w szczególności: ryzyko projektowe, budowlane i eksploatacyjne. Przejęcie przez oferenta jak największej ilości i zakresu zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy Koncesjodawcą a Koncesjonariuszem.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie Koncesjonariusza stanowi wyłączne prawo do korzystania z obiektu wraz z płatnością Koncesjodawcy.
Kontakt do instytucji E-mail: ug@solec-zdroj.pl
Tel.: 41 377 60 41