Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo.

Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie przez koncesjonariusza usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo w wykonaniu zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858 ze zm.) w oparciu o instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniami i urządzeniami, którymi jest dostarczana woda lub są odprowadzane ścieki, a będącymi własnością gminy Kiszkowo i przekazane do użytkowania koncesjonariuszowi.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Kiszkowo
Partner prywatny Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rybnie Wielkim
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Kiszkowo
Województwo Wielkopolskie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 09-10-2009r.
Data podpisania umowy 18-12-2009
Data zamknięcia finansowego 18-12-2009
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 02-12-2012
Okres umowy (miesiące) 36
Okres umowy (lata) 3 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 3 000 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Koncesjodawca zapewnia infrastrukturę, która jest w trakcie trwania umowy utrzymywana i zarządzana przez Koncesjonariusza.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Koncesjodawca ponosi ryzyko wad prawnych i technicznych składników majątkowych będących przedmiotem wkładu własnego oraz dzielone z Koncesjonariuszem ryzyko dostępności.
Ryzyka po stronie prywatnej Koncesjonariusz ponosi ryzyko wykonywania przedmiotu koncesji, tj. ryzyko popytu oraz dzielone z Koncesjodawcą ryzyko dostępności.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Opłaty od użytkowników wg ustalonej taryfy.
Kontakt do instytucji E-mail: ug@kiszkowo.pl
Tel.: 61 429 70 10