Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo.

Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo.
Syntetyczny opis projektu Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo na okres trzech lat od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. w zakresie urządzeń (sieci wodociągowych i kanalizacyjnych), stanowiących własność Gminy Kiszkowo.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Kiszkowo
Partner prywatny Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rybnie Wielkim
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Kiszkowo
Województwo Wielkopolskie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 24-08-2015r.
Data podpisania umowy 17-12-2015
Data zamknięcia finansowego 17-12-2015
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 31-12-2018
Okres umowy (miesiące) 36
Okres umowy (lata) 3 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 2 380 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Źródłem finansowania projektu są w całości środki finansowe pozyskane przez koncesjonariusza (własne lub skredytowane).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z udostępnieniem infrastruktury będącej przedmiotem koncesji. Ryzyko regulacyjne i prawne związane ze statusem operatora usług wodno-kanalizacyjnych.
Ryzyka po stronie prywatnej Wszelkie ryzyka wykonywania przedmiotu koncesji pozostają po stronie koncesjonariusza i dotyczą zaopatrzenia w wodę, odbioru ścieków, remontu sieci, pobierania opłat od odbiorców i windykacji opłat.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Pobieranie opłat od odbiorców za świadczone usługi wodno-kanalizacyjne.
Kontakt do instytucji E-mail: ug@kiszkowo.pl
Tel.: 61 429 70 10