Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo.

Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie przez koncesjonariusza usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo w wykonaniu zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego, w oparciu o instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniami i urządzeniami, którymi jest dostarczana woda lub są odprowadzane ścieki, a będącymi własnością gminy Kiszkowo i przekazane do użytkowania koncesjonariuszowi zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik do specyfikacji technicznej.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Kiszkowo
Partner prywatny Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rybnie Wielkim
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Kiszkowo
Województwo Wielkopolskie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 12-10-2012r.
Data podpisania umowy 31-12-2012
Data zamknięcia finansowego 31-12-2012
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 16-12-2015
Okres umowy (miesiące) 36
Okres umowy (lata) 3 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 1 900 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Środki finansowe pozyskane przez koncesjonariusza (własne lub skredytowane). Brak informacji o szczegółowej strukturze finansowania.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Brak danych
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z udostępnieniem infrastruktury będącej przedmiotem koncesji. Ryzyko regulacyjne i prawne związane ze statusem operatora usług wodno-kanalizacyjnych.
Ryzyka po stronie prywatnej Wszelkie ryzyka wykonywania przedmiotu koncesji pozostają po stronie koncesjonariusza i dotyczą zaopatrzenia w wodę, odbioru ścieków, remontu sieci, pobierania opłat od odbiorców i windykacji opłat.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Pobieranie opłat od odbiorców za świadczone usługi wodno-kanalizacyjne.
Kontakt do instytucji E-mail: ug@kiszkowo.pl
Tel.: 61 429 70 10