Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na modernizację infrastruktury przystankowej w Krakowie – etap II.

Koncesja na modernizację infrastruktury przystankowej w Krakowie – etap II.
Syntetyczny opis projektu Przedmiot koncesji obejmuje dostarczenie i zamontowanie wiat przystankowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, zarówno jako wymianę wiat istniejących, jak i budowę zadaszeń w nowych lokalizacjach. Ostateczna ilość będzie wynikiem złożonej oferty. Kandydaci mogą wybierać z ok. 200 zaproponowanych lokalizacji.
Podmiot publiczny Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP)
Partner prywatny AMS Serwis Sp. z o.o. (00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10)
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka budżetowa
Lokalizacja projektu Kraków
Województwo Małopolskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 10-06-2017r.
Data podpisania umowy 19-07-2018
Data zamknięcia finansowego 19-07-2018
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 19-11-2036
Okres umowy (miesiące) 220
Okres umowy (lata) 18 lat 4 miesiące
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 5 000 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Środki własne Koncesjonariusza
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Zamawiający ponosi odpowiedzialność za: 1. Ryzyko ponoszenia kosztów związanych z późniejszymi zmianami typu nawierzchni (np. zabruki); 2. Ryzyko związane z ewentualną zmianą w przyszłości miejsca posadowienia wiat – w szczególności przestawienia wiaty w obrębie danego przystanku związane z remontem, przebudową ciągów komunikacyjnych - lub innymi działaniami niezależnymi od Koncesjonariusza.
Ryzyka po stronie prywatnej Koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne związane z wykonywaniem umowy koncesji. Zamawiający nie udziela gwarancji Koncesjonariuszowi, iż poniesione przez Koncesjonariusza nakłady związane z wykonywaniem przedmiotu umowy koncesji znajdą pokrycie w przyszłych korzyściach osiąganych z prawa do wyłącznego czerpania pożytków z paneli reklamowych zamontowanych na konstrukcjach. Koncesjonariusz ponosi odpowiedzialność za: 1. Ryzyko związane z dostępnością, a w szczególności: a) związane z niemożliwością wykonania zakontraktowanych robót w sytuacji, gdy niemożność ta jest skutkiem działań Koncesjonariusza; b) związane z niemożliwością wykonania robót o odpowiedniej jakości; c) braku zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi norami branżowymi; d) wzrostu kosztów; e) związane ze sposobem i jakością prac wykonywanych w celu wykonania przedmiotu umowy; f) nieodpowiedniej kwalifikacji pracowników; g) związane z dostępnością i jakością nakładów lub składników majątkowych potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia; h) za wszelkie zawinione szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu koncesji zarówno wobec Koncesjodawcy, jak i wobec osób trzecich. 2. ryzyko związane z popytem, a w szczególności: a) zmiany cen 3. ryzyko makroekonomiczne, a w szczególności: a) inflacja; b) zmian wysokości stóp procentowych; c) kursowe 3. ryzyko drogowe i transportowe, a w szczególności: a) zmiany tras linii komunikacyjnych; b) remontów ulic i ciągów pieszych obejmujących lokalizacje zawarte w umowie bez demontażu wiaty; c) czasowe krótkotrwałe (do 2-ch miesięcy) wyłączenie przystanków z komunikacji (tzw. pusty przystanek) na skutek prowadzenia robót remontowych/budowlanych; d) ryzyko zniszczenia przedmiotu Koncesji, np. przez akty wandalizmu, wypadki drogowe, bądź przez inne zdarzenia losowe.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia W zamian za wykonanie przedmiotu koncesji Koncesjonariusz będzie miał wyłączne prawo do czerpania korzyści i korzystania z paneli reklamowych zintegrowanych z wiatami przystankowymi objętymi umową koncesji przez cały okres jej obowiązywania.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariatdt@ztp.krakow.pl
Tel.: 12 616 86 02