Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na budowę i utrzymanie wiat przystankowych w Warszawie.

Koncesja na budowę i utrzymanie wiat przystankowych w Warszawie.
Syntetyczny opis projektu Zgodnie z zawartą Umową Koncesji na zasadach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego postawiono w sumie 1580 sztuk wiat wg 3 projektów: "konkursowego", "konserwatorskiego" oraz ''seryjnego". Zamontowano również Wyposażenie Dodatkowe (410 szt. ławek wolnostojących, 316 szt. słupków przystankowych i 315 stojaków rowerowych). Zgodnie z podpisanym w dniu 6.09.2022 r. Aneksem Nr 7, Umowa Koncesji została przedłużona do dnia 11 maja 2024 r. Koncesjonariusz do końca trwania Umowy Koncesji tj. do dnia 11 maja 2024 r. (termin pierwotny zakończenia umowy 18.10.2022 r.) ponosi koszty związane z: oświetleniem, myciem i naprawami wiat i wyposażenia dodatkowego. Wiaty i wyposażenie dodatkowe są własnością m.st Warszawy. Istotnym jest fakt możliwości przedłużenia Umowy Koncesji z tytułu Zwłok Administracyjnych w procesie wydawania stosownych decyzji przez jednostki miejskie.
Podmiot publiczny Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego
Partner prywatny konsorcjum: AMS S.A. oraz Stroer Polska Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka budżetowa
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 18-05-2010r.
Data podpisania umowy 18-12-2013
Data zamknięcia finansowego 18-12-2013
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 11-05-2024
Okres umowy (miesiące) 125
Okres umowy (lata) 10 lat 5 miesiecy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 98 000 000,00 zł
Przedział wartości projektu Duże (40-100 mln)
Źródła finansowania projektu Etap inwestycyjny finansowany jest ze środków partnera prywatnego. Etap eksploatacyjny również, koszty pokrywane są z bieżących wpływów. Wpływy Koncesjonariusza wynikają z korzystania z Prawa Eksploatacji – reklamy wywieszane w gablotach reklamowych.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy koncesji.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyka budowy. Ryzyko związane z eksploatacją i utrzymaniem przedmiotu koncesji (odśnieżanie jest po stronie Koncesjodawcy), oraz całkowite ryzyko popytu. Partner odpowiada za ryzyko dewastacji.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem koncesjonariusza jest prawo do eksploatacji gablot reklamowych zainstalowanych na wiatach przystankowych.
Kontakt do instytucji E-mail: ztm@ztm.waw.pl
Tel.: 22 459 41 00