Przejdź do treści
Strona główna

Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w Rudzie Śląskiej.

Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w Rudzie Śląskiej.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich koniecznych prac termomodernizacyjnych wraz z systemem zarządzania energią w wyznaczonych budynkach oświatowych na terenie Miasta Ruda Śląska, mających na celu uzyskanie optymalnych oszczędności w kosztach zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej wraz z utrzymaniem obiektów oraz zarządzaniem energią w zakresie niezbędnym dla zachowania gwarantowanego efektu oszczędności energii i efektu ekologicznego przez cały okres obowiązywania umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Ruda Śląska
Partner prywatny Konsorcjum: Siemens Sp. z o.o. oraz Siemens Finance
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Ruda Śląska
Województwo Śląskie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 21-05-2014r.
Data podpisania umowy 18-11-2014
Data zamknięcia finansowego 18-11-2014
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 21-10-2025
Okres umowy (miesiące) 133
Okres umowy (lata) 11 lat 1 miesiąc
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 14 297 110,21 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Całość kosztów związanych z pracami remontowo-budowlanymi w obiektach będących przedmiotem umowy, ich wyposażenia w niezbędny dla celów przedsięwzięcia sprzęt i instalacje oraz koszty utrzymania i zarządzania tymi obiektami przez okres określony w umowie w sposób gwarantujący uzyskanie przewidzianych umową oszczędności pokrywa partner prywatny ze środków własnych oraz wypłacanego w ratach wynagrodzenia. Realizacja przedsięwzięcia finansowana jest przez partnera prywatnego (szczególnie konsorcjanta – instytucję finansującą).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Podmiot publiczny odpowiada za przekazanie stronie prywatnej infrastruktury będącej przedmiotem przedsięwzięcia. Ponadto ponosi ryzyko rynkowe (związane z faktem wykorzystania infrastruktury będącej przedmiotem współpracy zgodnie z jej celem).
Ryzyka po stronie prywatnej Partner prywatny ponosi ryzyko projektowania i budowy. Ryzyko związane z dostępnością materiałów, podwykonawców i usług, wzrostu kosztów materiałów, dostaw i usług. Ryzyko związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia. Ponadto partner odpowiada za dostępność (gwarancja wykonanych robót i dostaw oraz właściwe funkcjonowanie systemu sterowania energią). Partner ponosi ryzyko (gwarantuje) określony w ofercie i umowie poziom oszczędności energii cieplnej i elektrycznej. Ponadto partner ponosi ryzyko związane z finansowaniem przedsięwzięcia.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie partnera prywatnego pochodzi w całości z budżetu podmiotu publicznego. Rozliczenia dokonują się w ramach cyklicznych płatności przy weryfikacji poziomu faktycznie osiągniętego poziomu oszczędności energii elektrycznej i cieplnej w relacji do udzielonej w tym zakresie gwarancji.
Kontakt do instytucji E-mail: urzad@ruda-sl.pl, ruda@ruda-sl.pl
Tel.: 32 248 71 88