Przejdź do treści
Strona główna

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych i budynków użyteczności publicznej Gminy Wołów.

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych i budynków użyteczności publicznej Gminy Wołów.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie termomodernizacji budynków w Gminie Wołów takich jak: Przedszkole Chatka Puchatka, Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Trzebnicka oraz budynek Ratusza, a także realizacja działań modernizacyjnych w zakresie zmniejszenia kosztów energii cieplnej i mediów w wymienionych budynkach użyteczności publicznej.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Wołowie
Partner prywatny Siemens Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Wołów
Województwo Dolnośląskie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 22-11-2013r.
Data podpisania umowy 07-05-2014
Data zamknięcia finansowego 07-05-2014
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 15-03-2024
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 9 480 954,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Partner prywatny ponosi koszty związane z audytami energetycznymi budynków objętych zakresem termomodernizacji, robót budowlanych, wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami oraz utrzymuje inwestycję w okresie umownym.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko występujące po stronie partnera publicznego: Ryzyko makroekonomiczne, w szczególności ryzyko zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) do czynności utrzymywania obiektów oraz zmiany cen gazu i energii elektrycznej; Ryzyko związane ze zmianą sposobu użytkowania obiektów budowlanych objętych przedmiotem umowy lub ich części; Ryzyko polityczne oraz ryzyko wystąpienia klęsk żywiołowych.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko występujące po stronie partnera prywatnego: Ryzyko konstrukcyjne (budowy) – w tym ryzyko powodujące zmiany kosztów i terminów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności: opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych; niezgodności bądź nieprzestrzeganie ustalonych standardów wykonania robót; wzrost kosztów bądź powstanie dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów; wpływ czynników zewnętrznych możliwych do przewidzenia; wystąpienie nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia rozwiązań w dokumentacji projektowej; udział podwykonawców; pojawienie się lub zastosowanie do realizacji nowych technologii; nieosiągnięcie gwarantowanego poziomu oszczędności; przewidywalne warunki atmosferyczne. Ryzyko dostępności związane z faktycznym stopniem dostępności nakładów na przedsięwzięcie – ryzyka wpływające na koszt, ilość, jakość i terminy dostarczenia nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym takie, od których będą zależeć przyszłe płatności. Ryzyko utrzymywania budynków w okresie 2013–2023 r. i wykonywania usług koniecznych do podtrzymania zagwarantowanych przez wykonawcę oszczędności.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodzić w całości od podmiotu publicznego w ramach cyklicznych płatności dokonywanych zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem spłat. Środki na zapłatę wynagrodzenia będą pochodzić z oszczędności wygenerowanych w związku z przeprowadzoną termomodernizacją. W wypadku nieuzyskania zagwarantowanych w ofercie oszczędności, kwotę wynikającą z ilości zwiększonego zużycia w giga dżulach a stawką za giga dżula w momencie wyliczania oszczędności, partner prywatny zapłaci po dokonaniu takiego przeliczenia podmiotowi publicznemu na podstawie noty obciążeniowej wraz z karą umowną za takie przekroczenie.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@wolow.pl
Tel.: 71 319 13 05