Przejdź do treści
Strona główna

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Wołów.

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Wołów.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Gminie Wołów, w tym: Wołowskiego Ośrodka Kultury - Filia w Lubiążu, Przedszkola Słoneczko w Wołowie, ZSP w Lubiążu oraz realizacja działań modernizacyjnych w zakresie zmniejszenia kosztów energii cieplnej i mediów w tych budynkach.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Wołowie
Partner prywatny Siemens Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Wołów
Województwo Dolnośląskie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 31-08-2012r.
Data podpisania umowy 27-12-2012
Data zamknięcia finansowego 27-12-2012
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 05-11-2022
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 4 795 179,24 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Partner prywatny ponosi robót budowlanych, wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami oraz utrzymuje inwestycję w okresie umownym. Koszty związane z audytami energetycznymi budynków objętych zakresem termomodernizacji.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko występujące po stronie partnera publicznego. Ryzyko makroekonomiczne, w szczególności ryzyko zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) do czynności utrzymywania obiektów oraz zmiany cen gazu i energii elektrycznej. Ryzyko związane ze zmianą sposobu użytkowania obiektów budowlanych objętych przedmiotem umowy lub ich części. Ryzyko polityczne oraz ryzyko wystąpienia klęsk żywiołowych.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko występujące po stronie partnera prywatnego. Ryzyko konstrukcyjne (budowy) – w tym ryzyko powodujące zmiany kosztów i terminów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności: opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych; niezgodności bądź nieprzestrzeganie ustalonych standardów wykonania robót; wzrost kosztów bądź powstanie dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów; wpływ czynników zewnętrznych możliwych do przewidzenia; wystąpienie nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia rozwiązań w dokumentacji projektowej; udział podwykonawców; pojawienie się lub zastosowanie do realizacji nowych technologii; nieosiągnięcie gwarantowanego poziomu oszczędności; przewidywalne warunki atmosferyczne. Ryzyko dostępności związane z faktycznym stopniem dostępności nakładów na przedsięwzięcie – ryzyka wpływające na koszt, ilość, jakość i terminy dostarczenia nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym takie, od których będą zależeć przyszłe płatności. Ryzyko utrzymywania budynków w okresie 2013–2023 r. i wykonywania usług koniecznych do podtrzymania zagwarantowanych przez wykonawcę oszczędności.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodzić w całości od podmiotu publicznego w ramach cyklicznych płatności dokonywanych zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem spłat. Środki na zapłatę wynagrodzenia będą pochodzić z oszczędności wygenerowanych w związku z przeprowadzoną termomodernizacją. W wypadku nieuzyskania zagwarantowanych w ofercie oszczędności, kwotę wynikającą z ilości zwiększonego zużycia w gigadżulach a stawką za gigadżula w momencie wyliczania oszczędności, partner prywatny zapłaci po dokonaniu takiego przeliczenia podmiotowi publicznemu na podstawie noty obciążeniowej wraz z karą umowną za takie przekroczenie.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@wolow.pl
Tel.: 71 319 13 05