Przejdź do treści
Strona główna

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Radzionków.

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Radzionków.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków oświatowych w Gminie Radzionków takich jak: Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 2 i Przedszkole Nr 3 oraz realizacja działań modernizacyjnych w zakresie zmniejszenia kosztów energii cieplnej i mediów w wymienionych budynkach użyteczności publicznej.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Radzionków
Partner prywatny Siemens Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Radzionków
Województwo Śląskie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 15-07-2009r.
Data podpisania umowy 04-03-2010
Data zamknięcia finansowego 04-03-2010
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 31-12-2020
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 8 181 874,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Partner prywatny ponosi koszt wykonania dokumentacji projektowej, robót budowlanych, wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami oraz utrzymuje inwestycję w okresie umownym. Szczegółowa informacja nt. struktury finansowej nie jest dostępna publicznie.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko występujące po stronie partnera publicznego związane ze: zmianą stawek VAT; zmianą cen gazu i energii; sposobem zmiany zasad użytkowania obiektu w okresie 10 lat oraz z wystąpieniem klęsk żywiołowych.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko występujące po stronie partnera prywatnego związane z: procesem projektowym i budowlanym (np. ryzyko powodujące zmiany kosztów, terminów, opóźnienia wykonania prac związanych z wpływem czynników zewnętrznych na budowę i warunków atmosferycznych); dostępnością nakładów na przedsięwzięcie; uzyskaniem gwarantowanego poziomu oszczędności; utrzymaniem budynków i wykonywaniem usług koniecznych do podtrzymania zagwarantowanych oszczędności.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodzić w całości od podmiotu publicznego w ramach cyklicznych płatności, dokonywanych zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem spłat. Środki na zapłatę wynagrodzenia będą pochodzić z oszczędności wygenerowanych w związku z przeprowadzoną termomodernizacją. W wypadku nieuzyskania zagwarantowanych w ofercie oszczędności, kwotę wynikającą z ilości zwiększonego zużycia w gigadżulach a stawką za gigadżula w momencie wyliczania oszczędności, partner prywatny zapłaci po dokonaniu takiego przeliczenia podmiotowi publicznemu na podstawie noty obciążeniowej wraz z karą umowną za takie przekroczenie.
Kontakt do instytucji E-mail: zamowienia@radzionkow.pl
Tel.: 32 388 71 06