Przejdź do treści
Strona główna

Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica.

Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Partnera Prywatnego, który będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej objętych projektem. Zakresem przedsięwzięcia objęto następujące obiekty: Obiekt 1) : Szkoła Podstawowa w Świdnicy, ul. Ogrodowa 26; Obiekt 2) Szkoła Podstawowa w Koźli nr 17; Obiekt 3): Szkoła Podstawowa w Słonem, ul. Szkolna nr 1; Obiekt 4): Budynek administracyjno-biurowy w Świdnicy, ul. Długa nr 25.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Świdnica
Partner prywatny Siemens Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Świdnica
Województwo Lubuskie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 20-11-2013r.
Data podpisania umowy 30-04-2014
Data zamknięcia finansowego 30-04-2014
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 10-02-2029
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 4 625 779,36 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Projekt hybrydowy, w którym partner prywatny ponosi koszt robót budowlanych, wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami oraz utrzymuje inwestycję w okresie umownym. Koszty związane z audytami energetycznymi budynków objętych zakresem termomodernizacji. Całość inwestycji częściowo finansowana z dotacji RPO województwa lubuskiego.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 1950000
Program, z którego pochodzą środki RPO Województwa Lubuskiego 2007-2013
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko występujące po stronie partnera publicznego: Ryzyko zmian cen energii; Ryzyko archeologiczne; Ryzyko związane z lokalizacją przedsięwzięcia; Ryzyko związane z przekazywaniem i stanem składników majątkowych; Ryzyko związane ze zmianą sposobu użytkowania obiektów objętych zakresem przedsięwzięcia; Ryzyko polityczne.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko występujące po stronie partnera prywatnego: Ryzyko błędnych założeń projektowych; Ryzyko związane z niedoszacowaniem prac i obowiązków partnera prywatnego; Ryzyka płynności finansowej, niezbędnej do zapewnienia terminowego zakończenia przedsięwzięcia; Ryzyko meteorologiczne; Ryzyko błędów w planowaniu i koordynacji przedsięwzięcia; Ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy; Ryzyko zniszczenia efektów przedsięwzięcia przed dokonaniem odbioru końcowego z przyczyn niewynikających z działań podmiotu publicznego; Ryzyko zmiany przepisów prawa, mających wpływ na przedsięwzięcie; Ryzyko zastosowania nieodpowiedniej jakości materiałów; Ryzyko nieodpowiedniej liczby zasobów ludzkich i materialnych; Ryzyko związane z niemożliwością dostarczenia zadeklarowanej w ofercie usługi (jakość); Ryzyko niedotrzymania parametrów dostępności; Ryzyko zmiany stóp procentowych.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Ryzyko występujące po stronie partnera prywatnego: Ryzyko błędnych założeń projektowych; Ryzyko związane z niedoszacowaniem prac i obowiązków partnera prywatnego; Ryzyka płynności finansowej, niezbędnej do zapewnienia terminowego zakończenia przedsięwzięcia; Ryzyko meteorologiczne; Ryzyko błędów w planowaniu i koordynacji przedsięwzięcia; Ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy; Ryzyko zniszczenia efektów przedsięwzięcia przed dokonaniem odbioru końcowego z przyczyn niewynikających z działań podmiotu publicznego; Ryzyko zmiany przepisów prawa, mających wpływ na przedsięwzięcie; Ryzyko zastosowania nieodpowiedniej jakości materiałów; Ryzyko nieodpowiedniej liczby zasobów ludzkich i materialnych; Ryzyko związane z niemożliwością dostarczenia zadeklarowanej w ofercie usługi (jakość); Ryzyko niedotrzymania parametrów dostępności; Ryzyko zmiany stóp procentowych.
Kontakt do instytucji E-mail: zuk@swidnica.zgora.pl
Tel.: 68 327 31 15