Przejdź do treści
Strona główna

Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu.

Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest wspólna realizacja przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie, sfinansowaniu, wieloletnim zarządzaniu oraz utrzymaniu obiektów i infrastruktury wytworzonej w ramach inwestycji pn. „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu”.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Opola
Partner prywatny Gontar Spółka z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Opole
Województwo Opolskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 06-06-2014r.
Data podpisania umowy 23-10-2015
Data zamknięcia finansowego 23-10-2015
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 18-05-2045
Okres umowy (miesiące) 360
Okres umowy (lata) 30 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 150 000 000,00 zł
Przedział wartości projektu Bardzo duże (100-500 mln)
Źródła finansowania projektu Partner prywatny finansuje nakłady inwestycyjne ze środków własnych i kredytu. Koszty eksploatacyjne okrywa koncesjonariusz. Inwestycja o charakterze komercyjnym (obiekt handlowo i/lub usługowy) będzie realizowana na własny rachunek Partnera Prywatnego i będzie polegać na zabudowie nieruchomości, stanowiącej wydzieloną funkcjonalnie część Placu na podstawie MPZP. Budowie obiektu handlowego i/lub usługowego może towarzyszyć wybudowanie dodatkowych miejsc parkingowych, obok miejsc realizowanych w ramach części publicznej. Podstawowe założenia modelu można streścić w następujących punktach:• Miasto Opole zawrze Umowę o PPP z Partnerem Prywatnym, którego zadaniem będzie pozyskanie finansowania dla inwestycji i wybudowanie infrastruktury będącej przedmiotem umowy, a następnie utrzymanie i zarządzanie parkingiem; • Miasto Opole udostępni nieruchomość pod budowę parkingu i obiektu handlowo usługowego, jako wkład własny do Przedsięwzięcia; • Partner Prywatny wniesie do Przedsięwzięcia wkład pieniężny – kapitał własny oraz pożyczony (obcy); • Partner Prywatny wybuduje parking wielopoziomowy oraz zagospodarowuje plac nad parkingiem wraz z przebudową infrastruktury (m.in. sieć ciepłownicza, układ komunikacyjny), realizując inwestycję na cudzym gruncie; • Partner Prywatny uzyska prawo do zabudowy obiektem handlowym i/lub usługowym wydzielonej części nieruchomości przeznaczonej na te funkcje, realizując inwestycję na cudzym gruncie; • Miasto Opole zobowiąże się w Umowie o PPP do przeniesienia własności nieruchomości, wydzielonej dla celów budowy obiektu handlowego i/lub usługowego po zakończeniu etapu budowy obiektu w części publicznej. W chwili przekazania gruntu na własność Partnera Prywatnego będzie on stanowił formę częściowego wynagrodzenia za poniesione nakłady inwestycyjne na budowę części publicznej; • Partner Prywatny będzie utrzymywał i eksploatował obiekty wybudowane na nieruchomości, w tym parking, zgodnie z Umową o PPP i obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to również, iż będzie pobierał przychody zarówno z obiektu handlowo-usługowego, jak i z eksploatacji parkingu, które łącznie będą stanowić źródło spłaty zadłużenia wobec ewentualnego podmiotu finansującego oraz rekompensatę poniesionych nakładów. W fazie realizacji Inwestycji Partner Prywatny poniesie ryzyko budowy i ryzyko finansowania. Partner Prywatny będzie stroną umowy z instytucją finansującą oraz stroną umów z wykonawcami projektów, wykonawcami prac budowlanych oraz ewentualnymi innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie budowy (takich jak np. inspektor nadzoru). Przedmiotem budowy będzie parking wraz z zagospodarowaniem placu oraz obiekt handlowy i/lub usługowy, a także dodatkowo przebudowa układu komunikacyjnego w zasięgu parkingu. Po wybudowaniu infrastruktury Partner Prywatny przekaże do eksploatacji Miastu Opole, tę jej część na którą poczynił nakłady, lecz nie będzie z niej czerpał pożytków po ich wybudowaniu tj. Plac oraz drogi i ewentualne rozwiązania komunikacyjne, W zamian Partner prywatny otrzyma na własność nieruchomość objętą prawem do zabudowy obiektem handlowym i/lub usługowym. Partnerzy dokonają rozliczenia obu transakcji na podstawie faktur VAT z ewentualną rekompensatą w formie gotówkowej w przypadku, gdy wartości przedmiotu transakcji będą nierówne.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Udostępnienie lokalizacji. Miasto Opole natomiast utrzymuje i zarządza Placem jak i infrastrukturą drogową wytworzoną w ramach przedsięwzięcia.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko projektowania i budowy, ryzyko finansowania, ryzyko popytu. W fazie eksploatacji Partner Prywatny poniesie w zasadniczej części ryzyko popytu, i to związane zarówno z przychodami z działalności handlowej i/lub usługowej, jak i z przychodami z parkingu. Partner Prywatny będzie odpowiadał również za ustalanie wysokości opłat parkingowych, lecz w porozumieniu z Miastem. Partner Prywatny powinien jednak ponosić w całości ryzyko dostępności miejsc parkingowych, które w tym wypadku będą otwarte dla wszystkich mieszkańców Miasta bez możliwości ograniczenia użytkowników wyłącznie do klientów obiektu handlowego i/lub usługowego.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Rozliczenie prac budowlanych związanych ze wzniesieniem infrastruktury publicznej wartością nieruchomości przejętej pod potrzeby nieruchomości komercyjnej (centrum handlowe). Pobieranie opłat za parkowanie.
Kontakt do instytucji E-mail: urzad@um.opole.pl
Tel.: 77 45 11 980