Przejdź do treści
Strona główna

Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć długości ok. 270 km) w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć długości ok. 270 km) w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie nowych dróg wojewódzkich (ewentualnie zmiany przebiegu istniejących dróg , budowa obwodnic lub obejść miast lub miejscowości), przebudowa istniejących dróg wojewódzkich (modernizacja - doprowadzenie do odpowiednich standardów) oraz utrzymanie (zimowe i letnie oraz bieżące naprawy) dróg wojewódzkich w rejonie Włocławek w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Celem projektu jest poszukiwanie nowych źródeł finansowania inwestycji drogowych. Nadrzędnym celem pilotażowego projektu jest wypracowanie modelu finansowania, budowy, przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w województwie Kujawsko-Pomorskim. Wypracowanie modelu finansowania ma służyć zapewnieniu optymalnego sposobu zarządzania drogami wojewódzkimi w tym utrzymania właściwych standardów. • Poprawa stanu nawierzchni dróg wojewódzkich. • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. • Podniesienie standardu komfortu i czasu podróżowania użytkowników dróg. • Aktywizacja gospodarcza w tym: Poprawa konkurencyjności miasta Włocławek, jako wielofunkcyjnego ośrodka rozwoju. Stworzenie potencjalnie nowych miejsc pracy i zaistnienie nowego systemu budowy i obsługi dróg wojewódzkich w długiej perspektywie. Szansa dalszego rozwoju przemysłu, przede wszystkim w oparciu o istniejące już zaplecze przemysłowe. W kontekście przebiegu przez rejon Włocławek autostrady A1, ważnym elementem jest poprawa przez wybranego Wykonawcę, jakości dróg dojazdowych oraz łączników autostrad z drogami krajowymi oraz drogami wojewódzkimi, ale także poprawa jakości powiązań infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Szacunkowy okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym wynosi 30 lat. Ostateczny okres obowiązywania umowy PPP ustalony zostanie po zakończeniu etapu dialogu z partnerami prywatnymi. Wkład własny podmiotu publicznego obejmie przekazanie pasa drogowego na potrzeby realizacji projektu w zakresie określonym umową. Partner prywatny zobligowany zostanie natomiast do sfinansowania budowy, przebudowy infrastruktury drogowej i bieżącego jej utrzymania w określonym umową zakresie. Struktura źródeł finansowania pozostawiona została w gestii partnera prywatnego. Z kolei podmiot publiczny będzie przekazywać partnerowi prywatnemu wynagrodzenie za wykonywane zadania w postaci tzw. „opłaty za dostępność”, płatnej osobno za budowę i przebudowę dróg wojewódzkich oraz za utrzymanie infrastruktury drogowej zgodnie ze standardami przyjętymi w umowie PPP. Zasady przekazywania opłaty przez podmiot publiczny oraz pozostałe warunki realizacji przedsięwzięcia stanowić będą przedmiot dialogu z partnerami.
Podmiot publiczny Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Urząd marszałkowski
Lokalizacja projektu Toruń
Województwo Kujawsko-pomorskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 12-10-2013
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 400 000 000,00 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: o.sobkowiak@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: 566218281