Przejdź do treści
Strona główna

Budowa parkingu podziemnego wraz z częścią naziemną na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu.

Budowa parkingu podziemnego wraz z częścią naziemną na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu.
Syntetyczny opis projektu Budowa parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego wraz z częścią naziemną w poziomie terenu oraz niezbędną infrastrukturą na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu.
Podmiot publiczny Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
Partner prywatny Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Spółka komunalna
Lokalizacja projektu Wrocław
Województwo Dolnośląskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 07-04-2011r.
Data podpisania umowy 23-04-2012
Data zamknięcia finansowego 23-04-2012
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 17-11-2041
Okres umowy (miesiące) 360
Okres umowy (lata) 30 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 43 300 000,00 zł
Przedział wartości projektu Duże (40-100 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie na etapie budowy jest zadaniem koncesjonariusza. Na etapie eksploatacyjnym w razie nie uzyskania zakładanej dochodowości, koncesjodawca zapłaci koncesjodawcy kwotę zapewniającą uzyskanie odpowiedniej stopy zwrotu z inwestycji. Umowa nie jest jawna, zatem z informacji przekazanych przez przedstawicieli Miasta wynika, że budżet Wrocławia będzie corocznie zawierał limit wydatków (do 1200000 zł), tytułem umowy wsparcia dla kontraktu ppp.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z udostępnieniem składnika majątkowego.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy projektowania, ryzyko utrzymania i eksploatacji w sposób zapewniający dostępność parkingu dla klientów, większa część ryzyka popytu na usługi świadczone w ramach przedsięwzięcia.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem koncesjonariusza jest wyłączne prawo do korzystania z przedmiotu koncesji i pobierania pożytków przez okres obowiązywania umowy. Dopuszczalne są świadczenia bezpośrednio z budżetu koncesjodawcy z tytułu nieosiągnięcia zakładanego poziomu wykorzystania obiektu.
Kontakt do instytucji E-mail: zarzad@halastulecia.pl
Tel.: 71 347 51 02