Przejdź do treści
Strona główna

Budowa parkingu podziemnego pod placem Nowy Targ we Wrocławiu

Budowa parkingu podziemnego pod placem Nowy Targ we Wrocławiu
Syntetyczny opis projektu Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie 3 kondygnacyjnego parkingu podziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla 333 samochodów osobowych pod placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią w/w placu i jej zagospodarowaniem. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zobowiązany był do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi wyłączne prawo do korzystania z parkingu wraz z płatnością Koncesjodawcy.
Podmiot publiczny Urząd Miejski Wrocławia
Partner prywatny Konsorcjum firm: 1. Mota – Engil Central Europe S.A. – Lider konsorcjum, 2. Mota – Engil Engenharia e Construcao, S.A., 3. EMSA –EMPREENDIMENTOS E EXPLORACAO DE ESTACIONAMENTOS, S.A., 4. ESLI – Parques de Estacionamento S.A., 5. IMMO Park Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Wrocław
Województwo Dolnośląskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 22-04-2009r.
Data podpisania umowy 16-07-2010
Data zamknięcia finansowego 16-07-2010
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 16-07-2050
Okres umowy (miesiące) 480
Okres umowy (lata) 40 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 39 048 900,96 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Struktura finansowania oraz rodzaj i wysokość ewentualnych dopłat Koncesjodawcy były przedmiotem negocjacji oraz stanowiły kryterium oceny ofert. Koncesjodawca z środków własnych, po dokonaniu odbioru końcowego parkingu, dokonał płatności na rzecz Koncesjonariusza w wysokości 15,1 mln PLN , co stanowi 38,73% całkowitego kosztu przedmiotu koncesji. W okresie eksploatacji Koncesjodawca nie ponosi żadnych kosztów. Realizacja projektu była finansowana przez Koncesjonariusza ze środków własnych oraz z kredytu bankowego (31,3 mln PLN).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Podział zadań i ryzyk pomiędzy stronami był przedmiotem negocjacji. Koncesjodawca ponosi część ryzyka ekonomicznego związanego z wykonaniem Umowy w zakresie płatności na rzecz Koncesjonariusza. Koncesjodawcę obciąża ryzyko związane z prowadzeniem postępowania o wybór Koncesjonariusza oraz z wyborem Koncesjonariusza. Ponosi on także ryzyko polityczne i społeczne związane z realizacją przedmiotu Umowy. Ponadto Koncesjodawcę obciążają wszelkie ryzyka związane z przedmiotem Umowy od chwili przejęcia Parkingu po okresie jego eksploatacji przez Koncesjonariusza, w tym ryzyko związane z końcową wartością Parkingu oraz ryzyko ekonomiczne i eksploatacyjne związane z jego dalszą eksploatacją.
Ryzyka po stronie prywatnej Wszelkie ryzyka związane z wykonaniem umowy obciążają koncesjonariusza, w szczególności ryzyko prawidłowego zaprojektowania i wykonania obiektu, ryzyko dostępności i popytu a także ryzyko ekonomiczne związane z wykonaniem przedmiotu koncesji.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem Koncesjonariusza jest czerpanie korzyści z tytułu świadczenia usług parkingowych osobom trzecim oraz jednorazowa płatność Koncesjodawcy po zakończeniu okresu budowy w kwocie 15,1 mln PLN.
Kontakt do instytucji E-mail: dit@um.wroc.pl
Tel.: 71 777 71 57