Przejdź do treści
Strona główna

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 1857 punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno (w tym wykonanie nowych słupów, montaż opraw wraz z wysięgnikami, okablowanie) w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: sfinansowanie, wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie na terenie Gminy Miedźno w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w celu uzyskania zagwarantowanego w ofercie efektu energetycznego polegającego na zmniejszeniu poziomu zużycia energii elektrycznej oraz utrzymaniu technicznym w celu zapewnienia dostępności Linii Oświetleniowej w zakresie określonym w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Podmiot publiczny Gmina Miedźno
Partner prywatny IZIM Sp.z o.o. 00-25 Warszawa ul. Krucza 50
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Miedźno
Województwo Śląskie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 28-05-2020r.
Data podpisania umowy 14-01-2021
Data zamknięcia finansowego 28-02-2021
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 14-01-2031
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 21 072 666,30 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyka związane ze zmianą celów politycznych. Ryzyka związane z wystąpieniem zmian w przepisach Prawa mających wpływ na realizację Przedsięwzięcia. Ryzyka związane z wystąpieniem Siły Wyższej. Ryzyka związane z Wkładem Własnym. Ryzyka związane ze zmianą przeznaczenia Linii Oświetleniowej. Niewłaściwe Użytkowanie Linii Oświetleniowej. Ryzyko Aktów Wandalizmów
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyka związane wystąpieniem niezgodności z warunkami dotyczącymi standardów wykonania Robót Budowlanych w Dokumentacji Projektowej. Ryzyka związane ze wzrostem kosztów wykonania Robót Budowlanych. Ryzyka związane z prowadzeniem sporów z podmiotami trzecimi spowodowanymi własnymi zaniedbaniami lub deliktami. Ryzyka związane z wypadkami, Ryzyka związane z wystąpieniem wad w Dokumentacji Projektowej. Ryzyka związane z dopuszczeniem się zwłoki w realizacji obowiązków na Etapie Inwestycyjnym z winy Partnera Prywatnego. Ryzyka związane z niemożliwością zapewnienia Standardów Dostępności Linii Oświetleniowej o jakości i standardach określonych Umową, z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Partnera Prywatnego. Ryzyka związane ze wzrostem kosztów Utrzymania, w zakresie w jakim obowiązek ten spoczywa na Partnerze Prywatnym. Ryzyka związane z udziałem Podwykonawców
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie Partnera Prywatnego jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w postaci opłaty za dostępność. Wysokość należnego Wynagrodzenia Partnera Prywatnego zależeć będzie od rzeczywistej dostępności przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego. Płatność Wynagrodzenia Partnera Prywatnego będzie następowała w następujących strumieniach 1. Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny. 2. Wynagrodzenie za Etap Utrzymania i Zarządzania. 3. Opłata z tytułu rozłożenia w czasie Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny, Koszty Finansowania. Jeżeli w związku z niewykonaniem przez Partnera Prywatnego i z jego winy danego zakresu obowiązków związanych z Utrzymaniem Linii Oświetleniowej oraz jej Zarządzaniem nastąpi Całkowity Brak Dostępności Linii Oświetleniowej lub odpowiednio Częściowy Brak Dostępności Linii Oświetleniowej, Podmiot Publiczny dokona obniżenia wynagrodzenia Partnera Prywatnego zgodnie z pkt 8 Załącznika nr 4 do Umowy Standardy Dostępności Linii Oświetleniowej.
Kontakt do instytucji E-mail: ug@miedzno.pl
Tel.: 34 317 80 10