Przejdź do treści
Strona główna

Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz infrastrukturą

Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz infrastrukturą
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zgodnie z dokumentacją techniczną, zakres działań obejmuje w szczególności budowę: 1) biologicznej oczyszczalni ścieków o wyd. 900 m3/d wraz z infrastrukturą i przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu, budynkiem techniczno-administracyjnym i zarurowaniem cieku wodnego, 2) kolektorów głównych grawitacyjnych z przyłączami, 3) kolektorów ciśnieniowych wraz z uzbrojeniem, 4) przepompowni ścieków wraz z instalacją elektryczną zasilania oraz zjazdami z dróg publicznych, 5) kanalizacji deszczowej, 6) studzienek kanalizacyjnych. Sieć kanalizacyjna: 1) sumaryczna długość sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami: ok. 46 km, 2) sumaryczna długość kanalizacji deszczowej: 5,6 km, 3) liczba przepompowni: 20 szt.
Podmiot publiczny Gmina Ornontowice
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Ornontowice
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 115 000 000,00 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ug@ornontowice.pl
Tel.: 32 330 62 00