Przejdź do treści
Strona główna

Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Planowany budynek komunalny należy zaprojektować jako niepodpiwniczony, z czterema kondygnacjami nadziemnymi o pełnej wysokości.W budynku należy przewidzieć 40 niezależnych lokali mieszkalnych, w tym: 12 kawalerek o powierzchni użytkowej mieszkania nie mniejszej niż 25m2; 20 mieszkań z dwoma pokojami i kuchnią o powierzchni użytkowej mieszkania nie mniejszej niż 35m2; 8 mieszkań z trzema pokojami i kuchnią o powierzchni użytkowej mieszkania nie mniejszej niż 45m2. Projektowany budynek będzie posiadał pełną infrastrukturę techniczną: przyłącze wodociągowe wraz z wodomierzem głównym wewnątrz budynku; przyłącze kanalizacyjne; przyłącze elektroenergetyczne; przyłącze teletechniczne; przyłącze gazowe ze zbiorników podziemnych na gaz płynny w granicach działki 797/102.
Podmiot publiczny Gmina Małkinia Górna
Partner prywatny Konsorcjum. Lider: Unibep PPP Sp. z o.o. , ul. 3 Maja 19, 17 - 100 Bielsk Podlaski, Partner: Unibep S.A. ul. 3 Maja 19, 17 - 100 Bielsk Podlaski
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Małkinia Górna
Województwo Mazowieckie
Sektor Mieszkalnictwo
Data wszczęcia postępowania 21-03-2018r.
Data podpisania umowy 28-05-2021
Data zamknięcia finansowego 28-05-2021
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 28-09-2033
Okres umowy (miesiące) 152
Okres umowy (lata) 12 lat i 6 miesięcy lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 11 420 772,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie dłużne (np. kredyt bankowy)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej 1. warunkami geologicznymi, geotechnicznymi i hydrologicznymi, Gruntem Zanieczyszczonym. .2. odkryciami archeologicznymi i saperskimi (obejmującymi w szczególności ładunki wybuchowe, niewypały lub niewybuchy bez względu na ich pochodzenie) oraz wszelkich innych odkryć na Terenie Budowy, nieprzewidzianych przed Dniem Zawarcia Umowy. 3. procesem odbiorów na Etapie Robót.4. zmianą celów politycznych. 5. wystąpieniem zmian w Przepisach Prawa mających wpływ na realizację Przedsięwzięcia.6. wystąpieniem Siły Wyższej. 7. protestami organizacji społecznych lub strajkami. 8. uzyskaniem wymaganych Decyzji Administracyjnych w zakresie w jakim wyłączona jest, w tym zakresie odpowiedzialność Partnera Prywatnego 9. prowadzeniem uzgodnień z gestorami sieci. 10. udostępnieniem Terenu Budowy lub miejsc poboru energii elektrycznej i wody oraz innego rodzaju mediów.
Ryzyka po stronie prywatnej 1. zwłoką w zakończeniu Etapu Robót. 2. wzrostem cen materiałów, usług, robocizny. .3. prowadzeniem sporów z podmiotami trzecimi spowodowanymi własnymi zaniedbaniami lub deliktami.4. wypadkami. .5. brakiem zasobów ludzkich i materialnych..6. wystąpieniem Wad fizycznych lub prawnych w Okresie Gwarancji i Okresie Rękojmi zmniejszających wartość lub użyteczność urządzeń, instalacji, systemów zamontowanych w Obiekcie przez Partnera Prywatnego w związku z realizacją Robót Budowlanych. 7. wystąpieniem Wad w Dokumentacji Projektowej .8. udziałem podwykonawców. .9. niemożliwością uzyskania lub przedłużania, lub opóźnieniami w wydawaniu Decyzji Administracyjnych, z przyczyn zawinionych jedynie przez Partnera Prywatnego. 10. brakiem lub utratą Finansowania.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie Partnera Prywatnego jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w postaci opłaty za dostępność. Wysokość należnego Wynagrodzenia Partnera Prywatnego zależeć będzie od rzeczywistej dostępności przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego. Płatność Wynagrodzenia Partnera Prywatnego będzie następowała w następujących strumieniach 1. Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny. 2. Wynagrodzenie za Etap Utrzymania i Zarządzania. 3. Opłata z tytułu rozłożenia w czasie Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny, Koszty Finansowania. Jeżeli w związku z niewykonaniem przez Partnera Prywatnego i z jego winy danego zakresu obowiązków związanych z Utrzymaniem Obiektu oraz jego Zarządzaniem nastąpi Całkowity Brak Dostępności Obiektu lub odpowiednio Częściowy Brak Dostępności Obiektu, Podmiot Publiczny dokona obniżenia wynagrodzenia Partnera Prywatnego zgodnie z Załącznika nr 3 do Umowy
Kontakt do instytucji E-mail: poczta@malkiniagorna.pl
Tel.: 29 644 80 00