Przejdź do treści
Strona główna

Budowa Linii Tramwajowej KST (etap IV)

Budowa Linii Tramwajowej KST (etap IV)
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem umowy jest sfinansowanie, zaprojektowanie, budowa i utrzymanie linii tramwajowej KST (Krakowski Szybki Tramwaj), etap IV. Celem projektu jest wybudowanie nowego odcinka sieci tramwajowej tworzącego korytarz łączący istniejące elementy sieci tramwajowej przy zachowaniu odpowiedniej prędkości komunikacyjnej, tj. nie niższej niż 24 km/h, licząc wraz z czasem postoju na przystankach. Nowa linia tramwajowa będzie biegła od skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Lema, Meissnera poprzez ul. Meissnera, ul. Młyńską, ul. Lublańską, ul. Dobrego Pasterza, ul. Krzesławicką, ul. Bohomolca, ul. ks. Kazimierza Jancarza do istniejącej pętli tramwajowej „Mistrzejowice”. Jej łączna przewidywana długość to 4 526 m.
Podmiot publiczny Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Partner prywatny Konsorcjum firm: PPP Solutions Polska Sp. z o. o. (lider), Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. (partner)
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Kraków
Województwo Małopolskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 05-04-2018r.
Data podpisania umowy 21-12-2020
Data zamknięcia finansowego 2023-01-31 (data planowana)
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 2044 -
Okres umowy (miesiące) 288
Okres umowy (lata) 24 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 830 410 903,84 zł
Przedział wartości projektu Największe (>500 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie projektu na etapie inwestycji i na etapie utrzymania spoczywa na partnerze prywatnym. Źródła finansowania przedsięwzięcia przez partnera prywatnego są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko zmiany prawa, ryzyko stanu prawnego nieruchomości, ryzyko zmiany podatków.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko niezgodności robót budowlanych z ustalonymi standardami ich wykonania, ryzyko wzrostu kosztów (etap inwestycyjny, etap utrzymania), ryzyko dostępności, ryzyko niewłaściwego utrzymania/zarządzania, ryzyko nieotrzymania lub utraty finansowania.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wartość opłaty za dostępność będzie aktualizowana o zasady określone w Umowie PPP.
Kontakt do instytucji E-mail: ppp@zdmk.krakow.pl
Tel.: 12 616 75 68