Przejdź do treści
Strona główna

Budowa kolumbariów w Gdańsku na cmentarzu Oliwskim i cmentarzu Srebrzysko

Budowa kolumbariów w Gdańsku na cmentarzu Oliwskim i cmentarzu Srebrzysko
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest wybór partnera prywatnego, który zawrze z Gminą Miastem Gdańsk umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 711) na wspólną realizację przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, sfinansowaniu, wybudowaniu i eksploatacji kolumbariów oraz zagospodarowaniu terenów przyległych do kolumbariów zlokalizowanych w Gdańsku na cmentarzach „Srebrzysko” przy ul. Srebrniki 12 oraz Oliwskim przy ul. Opackiej 8. Zakres rzeczowy zamówienia zostanie doprecyzowany w trakcie dialogu konkurencyjnego.
Podmiot publiczny Gmina Miasta Gdańska
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Gdańsk
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Inne
Data wszczęcia postępowania 30-12-2020
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 14 584 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: umg@gdansk.gda.pl
Tel.: 58 52 44 500