Przejdź do treści
Strona główna

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z komunalną oczyszczalnią ścieków w m. Wola Osowińska, gmina Borki.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z komunalną oczyszczalnią ścieków w m. Wola Osowińska, gmina Borki.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z komunalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wola Osowińska. Zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zakres działań obejmuje w szczególności budowę: 1) kolektorów głównych grawitacyjnych z przyłączami, 2) kolektorów ciśnieniowych wraz z uzbrojeniem, 3) przepompowni ścieków wraz z instalacją elektryczną zasilania oraz zjazdami z dróg publicznych, 4) studzienek kanalizacyjnych, 5) biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową z przyłączem wodociągowym, instalacjami elektrycznymi zasilania, monitoringiem i placem manewrowym, 6) chodnika. Sieć kanalizacyjna: 1) sumaryczna długość sieci kanalizacyjnej – 13 183,3 m 2) sumaryczna długość przyłączy – 7 209,8 m 3) liczba przyłączy – 247 szt.
Podmiot publiczny Gmina Borki - Urząd Gminy Borki
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Wola Osowińska
Województwo Lubelskie
Sektor podstawowy Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania I kwartał 2021
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 12 650 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: infrastruktury@gminaborki.pl
Tel.: 81 857 42 08