Przejdź do treści
Strona główna

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Mławie.

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Mławie.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem postępowania jest wybór Partnera Prywatnego do realizacji projektu mającego na celu delegowanie zagania własnego Gminy tj. zapewnienie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych z Miasta Mława. Partner Prywatny zobowiązany jest do przejęcia ryzyka związanego z prowadzeniem starej instalacji z równoległym zaprojektowaniem, zbudowaniem sfinansowaniem i prowadzeniem nowej instalacji. Łączny czas trwania umowy 33 lata. 3 lata na prowadzenie starej oczyszczalni i zaprojektowanie i zbudowanie nowej oczyszczalni. 30 lat prowadzenie nowej oczyszczalni. Partner Prywatny gwarantuje stabilność stawki w okresie trwania całości umowy. Waloryzacja stawki zgodnie z zapisami umowy.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Mława
Partner prywatny Suez Woda Sp. z o.o. (dawniej: ONDEO Polska Sp. z o.o.)
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Mława
Województwo Mazowieckie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 30-10-2015r.
Data podpisania umowy 01-07-2016
Data zamknięcia finansowego 01-07-2016
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 09-01-2049
Okres umowy (miesiące) 396
Okres umowy (lata) 33 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 58 024 050,00 zł
Przedział wartości projektu Duże (40-100 mln)
Źródła finansowania projektu Wkładem podmiotu publicznego jest teren pod budowę oczyszczalni wraz z gwarancją dostarczania ścieków oraz istniejące nieruchomości. Natomiast wkładem partnera prywatnego jest zaprojektowanie, wybudowanie wraz z finansowaniem oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Podmiot publiczny ponosi część ryzyka popytu, które dzielone jest z partnerem prywatnym (w szczególności w zakresie zapewnienia całości strumienia ścieków z terenu Gminy, gwarancji ilości przez pierwszy okres 20-25 lat z progiem tolerancji -/+ 3% oraz indeksacja stawki).
Ryzyka po stronie prywatnej Głównymi ryzykami po stronie partnera prywatnego jest ryzyko budowy (w szczególności finansowanie projektu, budowa według Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz zrealizowanie budowy w okresie 36 miesięcy od zawarcia umowy), oraz ryzyko dostępności (w szczególności w zakresie eksploatacji starej i nowej instalacji, przejęcia oraz wyszkolenia personelu - w tym gwarancja zatrudnienia na okres 5 lat). Ponadto partner prywatny ponosi część ryzyka popytu, które dzielone jest z podmiotem publicznym (w szczególności w zakresie zapewnienia całości strumienia ścieków z terenu Gminy, gwarancji ilości przez pierwszy okres 20-25 lat z progiem tolerancji -/+ 3% oraz indeksacja stawki). Partner prywatny ponosi ryzyko związane z eksploatacją zarówno starej jak i nowej instalacji. Po stronie partnera prywatnego pozostaje również ryzyko związane z doborem technologii nowej oczyszczani, projektem, budową oraz finansowaniem.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Pożytkiem partnera prywatnego będzie płatność za 1m3 ścieków wpływających do oczyszczalni. Przy czym zgodnie z podziałem ryzyk, wprowadzono gwarancję ilości ścieków z tolerancją odchyleń równą -/+ 3% (na podstawie średniej ilości z ostatnich trzech lat). Mechanizm waloryzacji stawki uwzględnia również inflacje, zmiany cen energi elektrycznej oraz wynagrodzeń.
Kontakt do instytucji E-mail: info@mlawa.pl
Tel.: 23 654 33 82