Przejdź do treści
Strona główna

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Czernicy

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Czernicy
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu przez partnera prywatnego usługi oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu Ustawy o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę z terenu Gminy w Oczyszczalni, której sfinansowanie, budowę i eksploatację
Podmiot publiczny Gmina Czernica
Partner prywatny SUEZ Woda Sp. z o. o., ul. Płocka 108, 05-600 Mława
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Czernica
Województwo Dolnośląskie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 29-04-2022r.
Data podpisania umowy 21-12-2022
Data zamknięcia finansowego 20-04-2022
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 21-12-2055
Okres umowy (miesiące) 396
Okres umowy (lata) 33 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 219 600 000,00 zł
Przedział wartości projektu Bardzo duże (100-500 mln)
Źródła finansowania projektu Wkład własny partnera prywatnego
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej ryzyko związane z koniecznością zmian technologicznych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego; ryzyko zmiany prawa (przy czym definicja zmian prawa została opisana w umowie i stanowi przypadek kompensacyjny); ryzyko opóźnień w uzyskaniu Decyzji Administracyjnych z przyczyn nie leżących po stronie Partnera Prywatnego; ryzyko związane z wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych, przez które należy rozumieć intensywne opady deszczu tj. Powyżej 7,5 mm wody na godzinę i śniegu tj. 7 cm śniegu na godzinę, temperaturę poniżej -10 C, podmuch wiatru powyżej 10m/s oraz silne wyładowania atmosferyczne utrzymujące się przez 72 kolejne godziny. Wysokość temperatury oceniana będzie każdorazowo w oparciu o pomiary prowadzone na Terenie Budowy z godziny 7.00 każdego dnia. Warunki atmosferyczne będą ustalane na podstawie stacji meteorologicznej w Łanach; ryzyko popytu. Gmina: ryzyko terminowego przekazania Wkładu Własnego; ryzyko wystąpienia w lub na Nieruchomości Znaleziska Archeologicznego lub niewybuchu; ryzyka polityczne tj. ryzyko wystąpienia zmian w sferze polityki (w tym lokalnej), mających wpływ na realizację Przedsięwzięcia; ryzyko związane z warunkami geologicznymi nieruchomości.
Ryzyka po stronie prywatnej ryzyka związane z Etapem Budowy Oczyszczalni (w szczególności: ryzyko wystąpienia niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót budowlanych; ryzyko wzrostu kosztów; ryzyko związane z wystąpieniem wypadków; ryzyko związane z brakiem zasobów ludzkich i materialnych; ryzyko wystąpienia wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność środka trwałego; ryzyko związane z odbiorem technicznym środka trwałego; ryzyko związane z wystąpieniem wad w dokumentacji projektowej; ryzyko związane z podwykonawcami; ryzyko związane z brakiem środków finansowych ze strony partnera prywatnego; ryzyko wystąpienia zwłoki w zakończeniu robót budowlanych); ryzyka związane z Etapem Eksploatacji (w szczególności: ryzyko niemożliwości dostarczenia usług o określonej w umowie PPP jakości i określonych standardach; ryzyko związane z brakiem zgodności z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz polskimi normami; ryzyko wzrostu kosztów eksploatacyjnych; ryzyko związane z niewłaściwym utrzymaniem i zarządzaniem; ryzyko związane ze zniszczeniem środków trwałych lub ich wyposażenia; ryzyko związane z podwykonawcami; ryzyko związane ze zmianami technologicznymi; ryzyko związane z brakiem zasobów ludzkich i materialnych; ryzyko wartości rezydualnej). ryzyka niesprecyzowanych/ nienazwanych związanych z realizacją Przedsięwzięcia; Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim ich wykonanie zostało uniemożliwione przez zdarzenie Siły Wyższej.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Pobieranie opłat od odbiorców za świadczone usługi wodno-kanalizacyjne zgodnie z obowiązującymi taryfami
Kontakt do instytucji E-mail: czernica@czernica.pl
Tel.: 71 726 57 00