Przejdź do treści
Strona główna

Budowa i eksploatacja drogi gminnej oraz drogi wewnętrznej w Chruszczobrodzie (Łazy).

Budowa i eksploatacja drogi gminnej oraz drogi wewnętrznej w Chruszczobrodzie (Łazy).
Syntetyczny opis projektu Partner prywatny wybuduje powszechnie dostępną drogę gminną oraz drogę wewnętrzną od drogi wojewódzkiej DW-796, W założeniu droga ma stanowić nowy dojazd do kopalni dolomitu w Chruszczobrodzie w celu odciążenia ul. Witosa oraz ochronę interesów osób zamieszkujących przy tej ulicy, tak aby pojazdy transportujące dolomit dojeżdżały do kopalni drogą, przy której nie znajdują się zabudowania. Droga może zostać wybudowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem Gminy. Wkład Gminy polegał będzie na udostępnieniu partnerowi prywatnemu nieruchomości gminnych na podstawie umowy dzierżawy. Partner prywatny posiada koncesję na eksploatację dolomitu do 2032 r. i na taki okres w założeniu ma zostać zawarta umowa dzierżawy. Z tytułu umowy partnerstwa Gmina nie będzie zaciągać żadnych zobowiązań oraz ponosić żadnych kosztów. Po ustaniu umowy nakłady poniesione na drogę staną się własnością Gminy bez żadnych spłat i dopłat.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Łazach
Partner prywatny Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A. z Dąbrowy Górniczej
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Chruszczobród, pow. Zawiercie
Województwo Śląskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 09-11-2017r.
Data podpisania umowy 08-12-2017
Data zamknięcia finansowego Brak danych
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 31-12-2032
Okres umowy (miesiące) 168
Okres umowy (lata) 14 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto Brak danych
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Środki partnera prywatnego.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Brak danych
Ryzyka po stronie prywatnej Partner prywatny w całości ponosi ryzyko ekonomiczne związane ze sfinansowaniem budowy drogi, jej utrzymaniem oraz koniecznością zapłaty czynszu dzierżawnego na rzecz gminy.
Model wynagrodzenia Inny
Szczegóły wynagrodzenia Korzyścią partnera prywatnego z wybudowania drogi jest możliwość dostępu do swoich złóż (kopalnia dolomitu) przy wyłączeniu konfliktu z interesami osób trzecich (uciążliwość ruchu ciężkich pojazdów dla okolicznych mieszkańców). Wszelkie roszczenia Partnera wyczerpuje użytek jaki uzyskał z tytułu używania Inwestycji do prowadzonej działalności gospodarczej.
Kontakt do instytucji E-mail: wirum@lazy.pl
Tel.: 32 672 93 26