Przejdź do treści
Strona główna

Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: GIF-IZ.271.RB-28.31.2018

Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: GIF-IZ.271.RB-28.31.2018
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie będzie obejmowało zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica wraz z utrzymaniem i/lub zarządzaniem, z zastrzeżeniem, iż Gmina Kobylnica może doprecyzować ostateczny zakres obowiązków partnera prywatnego na podstawie rozwiązań przedstawionych podczas dialogu, np. poprzez rezygnację z powierzenia partnerowi prywatnemu zarządzania. Realizacja Przedsięwzięcia ma na celu przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom Gminy Kobylnica nowoczesnego systemu oświetleniowego, umożliwiającego osiągnięcie: - oświetlenia lokalnych dróg gminnych, w szczególności na nowopowstających terenach mieszkaniowych, - efektu społecznego w postaci poprawy warunków bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego, - efektu ekonomicznego - mimo realizacji nowych punktów świetlnych, zapewnienie ograniczonych wydatków na zakup energii elektrycznej i utrzymanie systemu, co będzie się przekładało na niskie wydatki bieżące budżetu Gminy a tym samym na brak ograniczenia możliwości inwestycyjnych Gminy, - efektu środowiskowego w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych (CO2) powiązanych z niskim poziomem zużycia energii elektrycznej.
Podmiot publiczny Gmina Kobylnica - Urząd Gminy Kobylnica
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Kobylnica
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 06-06-2018
Status realizacji Składanie i ocena ofert
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 3 378 049,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: kobylnica@kobylnica.pl
Tel.: 59 842 90 70