Przejdź do treści
Strona główna

Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemami usprawniającymi ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim

Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemami usprawniającymi ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim
Syntetyczny opis projektu Intencją Powiatu jest zbudowanie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania DPS-ami, zapewnienie odpowiedniego standardu obsługi mieszkańców przy jednoczesnej optymalizacji ponoszonych kosztów na ich funkcjonowanie. W wyniku realizacji inwestycji mają zostać osiągnięte następujące cele: 1. podniesienie standardu świadczonych usług w DPS-ach, 2. zmniejszenie kosztów funkcjonowania DPS-ów, 3. wyeliminowanie konieczności ponoszenia przez Powiat nakładów inwestycyjnych na remonty obecnie eksploatowanych obiektów, 4. zapewnienie wystarczającej liczby miejsc dla obecnych i przyszłych mieszkańców, 5. utrzymanie zatrudnionej doświadczonej kadry pracującej w DPS-ach. Cele te mają zostać osiągnięte poprzez: 1. budowę nowej infrastruktury (budynków) dla ok. 400 mieszkańców. Lokalizacja i wielkość obiektów zostanie ustalona na etapie wykonywania analiz przed realizacyjnych; 2. stworzenie sprawnego systemu zrządzania infrastrukturą, energią, mediami, gospodarką materiałową, zakupami środków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania DPS-ów (lekarstwa, środki opatrunkowe i pielęgnacyjne) oraz zasobami ludzkimi.
Podmiot publiczny Powiat Koszaliński
Rodzaj podmiotu publicznego Starostwo Powiatowe
Lokalizacja projektu Koszalin
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor podstawowy Ochrona zdrowia
Data wszczęcia postępowania 15-06-2022
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 56 910 569,11 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak - planowane
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: poczta@powiat.koszalin.pl
Tel.: 94-714-01-89