Przejdź do treści
Strona główna

Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemami usprawniającymi ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim

Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemami usprawniającymi ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim
Syntetyczny opis projektu Intencją Powiatu jest zbudowanie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania DPS-ami, zapewnienie odpowiedniego standardu obsługi mieszkańców przy jednoczesnej optymalizacji ponoszonych kosztów na ich funkcjonowanie. W wyniku realizacji inwestycji mają zostać osiągnięte następujące cele: 1. podniesienie standardu świadczonych usług w DPS-ach, 2. zmniejszenie kosztów funkcjonowania DPS-ów, 3. wyeliminowanie konieczności ponoszenia przez Powiat nakładów inwestycyjnych na remonty obecnie eksploatowanych obiektów, 4. zapewnienie wystarczającej liczby miejsc dla obecnych i przyszłych mieszkańców, 5. utrzymanie zatrudnionej doświadczonej kadry pracującej w DPS-ach. Cele te mają zostać osiągnięte poprzez: 1. budowę nowej infrastruktury (budynków) dla ok. 400 mieszkańców. Lokalizacja i wielkość obiektów zostanie ustalona na etapie wykonywania analiz przed realizacyjnych; 2. stworzenie sprawnego systemu zrządzania infrastrukturą, energią, mediami, gospodarką materiałową, zakupami środków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania DPS-ów (lekarstwa, środki opatrunkowe i pielęgnacyjne) oraz zasobami ludzkimi.
Podmiot publiczny Powiat Koszaliński
Rodzaj podmiotu publicznego Starostwo Powiatowe
Lokalizacja projektu Koszalin
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor podstawowy Ochrona zdrowia
Data wszczęcia postępowania II kwartał 2021
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 56 910 569,11 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak - planowane
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: poczta@powiat.koszalin.pl
Tel.: 94-714-01-89