Menu


03-02-2017

Wsparcie doradcze

 

Jednym z działań zaplanowanych w projekcie jest zapewnienie dla wybranych przedsięwzięć PPP kompleksowego doradztwa od etapu przygotowania analiz przedrealizacyjnych do etapu zamknięcia finansowego.

Świadczone wsparcie doradcze będzie stanowiło podstawę do wypracowania standardów postępowania, wzorcowych rozwiązań, które następnie będą upowszechniane w trakcie realizowanych warsztatów specjalistycznych (opisanych w zakładce Szkolenia i warsztaty).

Doradztwo merytoryczne dla wybranych przedsięwzięć PPP, świadczone będzie etapowo zgodnie z trzema kolejnymi fazami z cyklu życia inwestycji PPP:

  1. Pierwsza faza wsparcia obejmowała będzie nabór i ocenę potencjalnych przedsięwzięć PPP oraz opracowanie analiz przedrealizacyjnych. Zgłoszone w naborze aplikacje poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej. Dla projektów uznanych za najlepiej przygotowane do realizacji, wykonane zostaną analizy przedrealizacyjne – opracowane zostaną raporty obejmujące zagadnienia prawno-podatkowe, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne. Dodatkowo sporządzone zostaną raporty w wersji skróconej. Doświadczenia zebrane w pierwszej fazie doradztwa zostaną upowszechnione podczas pierwszej serii warsztatów specjalistycznych (opisanych w zakładce Szkolenia i warsztaty).
  2. Druga faza wsparcia przedsięwzięć PPP dotyczyła będzie świadczenia usług doradczych w zakresie zarówno przygotowania dokumentacji do wszczęcia postępowania na wybór partnera prywatnego, jak również przebiegu samej procedury jego wyłonienia. Wsparciem objęte zostaną co najmniej dwa przedsięwzięcia PPP, dla których wcześniej przygotowane zostaną analizy przedrealizacyjne, z których będzie wynikała zasadność zastosowania formuły PPP. Rezultatem udzielonego wsparcia doradczego będzie opracowanie raportu na temat przebiegu postępowania na wybór partnera prywatnego. Doświadczenia zebrane w drugiej fazie doradztwa zostaną upowszechnione podczas drugiej serii warsztatów specjalistycznych (opisanych w zakładce Szkolenia i warsztaty).
  3. Trzecia faza wsparcia przedsięwzięć PPP będzie dotyczyła udzielenia doradztwa na etapie zamknięcia finansowego i zarządzania umową. Zakłada się, że wsparcie zostanie zapewnione dla co najmniej dwóch przedsięwzięć PPP. Rezultatem tego etapu wsparcia będzie opracowanie raportu na temat zamknięcia finansowego. Część zebranych doświadczeń zostanie upowszechnione w trzeciej serii warsztatów specjalistycznych (opisanych w zakładce Szkolenia i warsztaty). Zakres doświadczeń w dużej mierze zależeć będzie od stanu zaawansowania trzeciej fazy doradczej.

 

 

Logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej