Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

13-09-2018

Szkolenia i warsztaty

Warsztaty specjalistyczne

Działanie obejmuje organizację trzech serii warsztatów, których tematyka będzie spójna z kolejnymi fazami wsparcia doradczego (opisanego w zakładce Wsparcie doradcze) udzielanego w ramach projektu wybranym przedsięwzięciom PPP. Dodatkowym zagadnieniem omawianym na warsztatach będą trzy wytyczne stworzone w ramach projektu (opisane w zakładce Publikacje).

Celem warsztatów specjalistycznych jest podniesienie wiedzy na temat konkretnych zagadnień dotyczących PPP.

Obecnie zapraszamy na I serię warsztatów specjalistycznych z zakresu przygotowania projektów PPP i analiz przedrealizacyjnych skierowaną do pracowników jednostek administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, posiadających już doświadczenie lub ogólną wiedzę nt. realizacji przedsięwzięć PPP, zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w zakresie realizacji inwestycji PPP.

Warsztaty ukierunkowane będą na przedstawienie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów PPP, takich jak: identyfikacja projektu i wstępna ocena wariantu PPP jako modelu realizacji projektu; przygotowanie organizacyjne podmiotu publicznego; ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w modelu PPP – zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy o PPP; działania do podjęcia przed wszczęciem postępowania na wybór partnera prywatnego; kluczowe czynniki sukcesu projektu PPP.

Przedmiotem pierwszego dnia warsztatu będą wypracowane w ramach Projektu Wytyczne dotyczące przygotowania projektów PPP. Z kolei drugi dzień warsztatu zostanie przeprowadzony na bazie doświadczeń z konkretnych projektów PPP objętych wsparciem doradczym MIiR (doświadczenia w zakresie przygotowania projektu PPP oraz opracowania analiz uzasadniających wybór formuły PPP jako najbardziej optymalnej do realizacji danego projektu).

Warsztaty będą dwudniowe i nieodpłatne. Uczestnicy pokrywać będą jedynie koszt dojazdu na miejsce warsztatu. Pozostałe koszty (trenerzy, wynajem sali szkoleniowej, materiały, wyżywienie i ewentualny nocleg) finansowane będą ze środków Projektu. Ukończenie warsztatu potwierdzone zostanie zaświadczeniem.

Osoby zainteresowane udziałem będą mogły dokonać zgłoszenia na warsztat w formularzu rejestracyjnym, wybierając jeden z ośmiu dostępnych terminów. Z uwagi na limit 30 osób na jeden warsztat, w całym cyklu warsztatów specjalistycznych mogą wziąć udział dwie osoby z danej jednostki. Szczegóły znajdują się w Regulaminie warsztatów specjalistycznych.

Harmonogram warsztatów specjalistycznych*:

16-17 października 2018 r. – Warszawa, siedziba Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, formularz rejestracyjny został zamknięty z powodu wyczerpania limitu miejsc;

23-24 października 2018 r. – Wrocław;

30-31 października 2018 r. - Lublin, warsztat odwołany ze względu na małą liczbę chętnych;

6-7 listopada 2018 r. – Opole;

13-14 listopada 2018 r. – Kraków, formularz rejestracyjny został zamknięty z powodu limitu wyczerpania miejsc;

20-21 listopada 2018 r. – Bydgoszcz, warsztat odwołany ze względu na małą liczbę chętnych;

4-5 grudnia 2018 r. – Toruń;

11-12 grudnia 2018 r. - Gdańsk;

23-24 stycznia 2019 r. - Warszawa.

* terminy warsztatów mogą ulec zmianie w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób na wybrany termin

Szczegółowych informacji w sprawie warsztatów udziela:

p. Katarzyna Vitkovska, tel. 22 273 84 85, natomiast korespondencję mailową prosimy kierować
na adres: rozwojppp@miir.gov.pl.  

Działania planowane:

  1. II seria (8 warsztatów) - zostanie przeprowadzona na podstawie doświadczeń zebranych z drugiej fazy wsparcia doradczego, czyli z zakresu przygotowania dokumentacji do wszczęcia postępowania na wybór partnera prywatnego, przebiegu samej procedury jego wyłonienia, jak również konstrukcji umowy PPP. Przedmiotem tej serii warsztatów będą również wypracowane w ramach projektu wytyczne dotyczące przygotowania ofert (przeprowadzenia postępowania przetargowego PPP), w których jednym z zagadnień będą istotne postanowienia umowy;
  2. III seria (8 warsztatów) – zostanie przeprowadzona na podstawie doświadczeń zebranych z trzeciej fazy wsparcia doradczego, czyli z zakresu zamknięcia finansowego (bankowalności projektów PPP) oraz zarządzania umową PPP. Przedmiotem tej serii warsztatów będą również wypracowane w ramach projektu wytyczne dotyczące przygotowania ofert (przeprowadzenia postępowania przetargowego PPP) oraz wzorów umów PPP, a w szczególności ich części mające wpływ na uzyskanie zamknięcia finansowego oraz zarządzanie umową.Szkolenia profilowane - działania zrealizowane


 

Szkolenia regionalne - działania zrealizowane


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska