Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

12-01-2018

Szkolenia i warsztaty


Szkolenia profilowane
 

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w szkoleniach profilowanych, realizowanych w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

Kolejna seria szkoleń skierowana jest do pracowników administracji rządowej, szczególnie do pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Krajowej Administracji Skarbowej, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej, Prokuratorii Generalnej RP oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Szkolenia ukierunkowane będą na przedstawienie podstawowych informacji z zakresu wprowadzenia do tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym przede wszystkim aspektów prawnych wynikających z polskiego i unijnego prawodawstwa. Szczególny nacisk zostanie położony na procedury wyboru partnera prywatnego w tym w szczególności kwestię dialogu konkurencyjnego w ramach PZP, zasady przygotowania inwestycji w tej formule, obowiązki podmiotów w zakresie rozliczania i sprawozdawczości, przejrzystość postępowania. Ważnym aspektem szkoleń będzie omówienie typowej umowy PPP, wzajemnych obowiązków stron umowy PPP i roli instytucji finansujących. Podczas szkolenia zostaną także omówione kwestie dotyczące kontroli projektów PPP, w tym raport NIK z 2013 r. 

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić do udziału w powyższym szkoleniu pracowników Państwa instytucji, zainteresowanych tematyką inwestycji w formule PPP szczególnie w kontekście realizacji działań kontrolnych tego typu projektów.

Szkolenia będą jednodniowe i nieodpłatne. Uczestnicy pokrywać będą jedynie koszt dojazdu na miejsce szkolenia. Pozostałe koszty (trenerzy, wynajem sali szkoleniowej, materiały, wyżywienie i ewentualny nocleg) finansowane będą ze środków projektu. Ukończenie szkolenia potwierdzone zostanie zaświadczeniem.

Najbliższe trzy szkolenia odbędą się :

17 stycznia 2018 r. w Poznaniu – szkolenie skierowane do pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Krajowej Administracji Skarbowej, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej oraz Prokuratorii Generalnej RP.

Formularz zgłoszeniowy 
UWAGA: Zapisy na szkolenie zostały zakończone z powodu wyczerpania limitu miejsc.

7 lutego 2018 r. w Warszawie – szkolenie skierowane do pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Formularz zgłoszeniowy
UWAGA: Zapisy na szkolenie zostały zakończone z powodu wyczerpania limitu miejsc.

21 lutego 2018 r. w Warszawie - szkolenie skierowane do pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Krajowej Administracji Skarbowej, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej oraz Prokuratorii Generalnej RP.

Formularz zgłoszeniowy
UWAGA: Zapisy na szkolenie zostały zakończone z powodu wyczerpania limitu miejsc.

W zależności od stopnia zainteresowania powyższym szkoleniem, zastrzegamy sobie możliwość ograniczenia liczby osób z jednej instytucji. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniach, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji w sprawie szkoleń udzielają:
p. Marta Rudzka, tel. 22 273 87 18 oraz p. Katarzyna Vitkovska, tel. 22 273 84 85, natomiast korespondencję mailową prosimy kierować na adres: rozwojppp@mr.gov.pl   
 
Pobierz plik:

Agenda szkolenia (PDF 400 KB)

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w szkoleniach profilowanych, realizowanych w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

Szkolenia skierowane są do pracowników administracji rządowej, szczególnie do osób udzielających informacji w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), pracowników Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi (pracowników Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw), pracowników Instytucji Zarządzających Krajowymi Programami Operacyjnymi, pracowników Instytucji Pośredniczących i Wdrażających Krajowe Programy Operacyjne.

Szkolenia będą ukierunkowane na przedstawienie podstawowych informacji z zakresu wprowadzenia do tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego (w tym obalenie mitów i stereotypów) oraz szerokie omówienie możliwości łączenia dofinansowania unijnego z dofinasowaniem partnera prywatnego w ramach projektów hybrydowych. W szczególności nacisk zostanie położony na kwestie uregulowań prawnych w rozporządzeniu unijnym i prawie krajowym, zasad przygotowania projektów hybrydowych wynikających z wytycznych oraz innych kwestii praktycznych tj. rachunek powierniczy, kwalifikowalność, rozliczanie dotacji. W trakcie szkolenia zostaną również przedstawione przykłady projektów hybrydowych 2014-2020.

Szkolenia będą jednodniowe i nieodpłatne. Uczestnicy pokrywać będą jedynie koszt dojazdu na miejsce szkolenia. Pozostałe koszty (trenerzy, wynajem sali szkoleniowej, materiały, wyżywienie i ewentualny nocleg) finansowane będą ze środków projektu. Ukończenie szkolenia potwierdzone zostanie zaświadczeniem.

Terminy szkoleń: 11 stycznia 2018 r. Warszawa, 16 stycznia 2018 r. Poznań i 24 stycznia 2018 r. Kraków.

 

Osoby zainteresowane udziałem będą mogły dokonać zgłoszenia na szkolenie w formularzu rejestracyjnym, wybierając jeden z trzech dostępnych terminów. 

Agenda szkolenia (PDF 180 KB)


Uwaga:
Zapisy na szkolenie zostały zakończone z powodu wyczerpania limitu miejsc.


 

Warsztaty specjalistyczne

Warsztaty specjalistyczne obejmują 24 warsztaty skierowane do pracowników jednostek administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, posiadających doświadczenie lub ogólną wiedzę na temat realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W warsztatach będą mogły wziąć udział również osoby, które wcześniej były uczestnikami szkoleń profilowanych i regionalnych.

Celem warsztatów specjalistycznych jest podniesienie wiedzy na temat konkretnych zagadnień dotyczących PPP.

Tematyka warsztatów będzie spójna z kolejnymi fazami wsparcia doradczego (opisanego w zakładce Wsparcie doradcze) udzielanego w ramach projektu wybranym przedsięwzięciom PPP. Dodatkowym zagadnieniem omawianym na warsztatach będą trzy wytyczne stworzone w ramach projektu (opisane w zakładce Publikacje).

Zaplanowano trzy serie warsztatów:

 

  1.  I seria (8 warsztatów) – zostanie przeprowadzona na bazie doświadczeń z pierwszej fazy wsparcia doradczego, czyli po naborze i ocenie potencjalnych przedsięwzięć PPP oraz opracowaniu analiz przedrealizacyjnych. Dodatkowo przedmiotem warsztatów będą wypracowane w ramach projektu wytyczne dotyczące przygotowania projektów;
  2. II seria (8 warsztatów) - zostanie przeprowadzona na podstawie doświadczeń zebranych z drugiej fazy wsparcia doradczego, czyli z zakresu przygotowania dokumentacji do wszczęcia postępowania na wybór partnera prywatnego, przebiegu samej procedury jego wyłonienia, jak również konstrukcji umowy PPP. Przedmiotem tej serii warsztatów będą również wypracowane w ramach projektu wytyczne dotyczące przygotowania ofert oraz wzorów umów PPP;
  3. III seria (8 warsztatów) – zostanie przeprowadzona na podstawie doświadczeń zebranych z trzeciej fazy wsparcia doradczego, czyli z zakresu zamknięcia finansowego (bankowalności projektów PPP) oraz zarządzania umową PPP. Przedmiotem tej serii warsztatów będą również wypracowane w ramach projektu wytyczne dotyczące przygotowania ofert oraz wzorów umów PPP, a w szczególności ich części mające wpływ na uzyskanie zamknięcia finansowego oraz zarządzanie umową.

 

 

 Szkolenia regionalne - działania zrealizowane

Szkolenia regionalne obejmują 16 dwudniowych szkoleń w różnych województwach.

Celem szkoleń regionalnych jest podniesienie wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących PPP wśród pracowników instytucji publicznych szczebla regionalnego i lokalnego.

Wsparciem zostaną objęte podmioty, które nie posiadają lub posiadają znikome doświadczenie w obszarze realizacji przedsięwzięć PPP. Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu PPP, w tym w szczególności decydentów, osoby zajmujące się inwestycjami, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną.

Program każdego szkolenia będzie obejmował m.in.: działania administracji rządowej w obszarze PPP, czym jest PPP, fakty i mity dotyczące realizacji przedsięwzięć PPP, podstawowe uwarunkowania prawne i finansowe, przygotowanie do realizacji projektów PPP, doświadczenia krajowe i regionalne w obszarze PPP. Na szkoleniach prezentowane będą przykłady regionalnych przedsięwzięć realizowanych lub planowanych w formule PPP.

Pobierz plik:

Informacja prasowa nt. szkoleń regionalnych (PDF 400 KB)

Agenda szkoleń regionalnych (PDF 526 KB)

Harmonogram szkoleń regionalnych (PDF 242 KB)

Regulamin szkoleń regionalnych (PDF 416 KB)

 

 

Harmonogram szkoleń regionalnych:

8-9 maja 2017 r.                   Rzeszów                Hotel Hetman, ul. Generała Mariana Langiewicza 29

15-16 maja 2017 r.                Gdańsk                 Hotel Zatoka, Trakt Św. Wojciecha 149 

22-23 maja 2017 r.                Olsztyn                 Szkolenie odwołane (zbyt mała liczba zgłoszeń)

29-30 maja 2017 r.                Poznań                 Hotel Ikar, ul. Solna 18

5-6 czerwca 2017 r.               Bydgoszcz             Hotel Focus Premium Pod Orłem, ul. Gdańska 14

12-13 czerwca 2017 r.            Wrocław               Hotel Novotel Wrocław Centrum, Powstańców Śląskich 7

19-20 czerwca 2017 r.            Opole                   Hotel Mercure, ul. Krakowska 57/59

26-27 czerwca 2017 r.            Kielce                   Hotel Qubus, ul. Składowa 2

4-5 września 2017 r.               Lublin                  Hotel Mercure Lublin Centrum, Al. Racławickie 12

11-12 września 2017 r.           Łódź                    Hotel Reymont, ul. Legionów 81

18-19 września 2017 r.           Zielona Góra         Hotel Amadeus, ul. Jedności 87A

25-26 września 2017 r.           Białystok              Hotel Ibis Styles, Aleja Piłsudskiego 25

2-3 października 2017 r.          Szczecin              Hotel Vulcan, ul. Druckiego-Lubeckiego 6a

9-10 października 2017 r.        Katowice              Hotel Diament Katowice, ul. Wita Stwosza 37

16-17 października 2017 r.      Kraków                Hotel Best Western Efekt Express Kraków, ul. Opolska 14

23-24 października 2017 r.      Warszawa            Ministerstwo Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, Warszawa

26-27 października 2017 r.      Toruń                   Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45

 

 

 

 


 

Logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska