Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

13-09-2018

Szkolenia i warsztaty

Warsztaty specjalistyczne


Działanie obejmuje organizację trzech serii warsztatów, których tematyka będzie spójna z kolejnymi fazami wsparcia doradczego (opisanego w zakładce Wsparcie doradcze) udzielanego w ramach projektu wybranym przedsięwzięciom PPP. Dodatkowym zagadnieniem omawianym na warsztatach będą trzy wytyczne stworzone w ramach projektu (opisane w zakładce Publikacje).


Celem warsztatów specjalistycznych jest podniesienie wiedzy na temat konkretnych zagadnień dotyczących PPP.
W okresie październik 2018 – luty 2019 zorganizowano I serię warsztatów specjalistycznych z zakresu przygotowania projektów PPP i analiz przedrealizacyjnych.


Obecnie zapraszamy na II serię warsztatów specjalistycznych z zakresu przeprowadzania postępowania przetargowego PPP skierowaną do pracowników jednostek administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, posiadających już doświadczenie lub ogólną wiedzę nt. realizacji przedsięwzięć PPP, zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w zakresie realizacji inwestycji PPP.

Warsztaty ukierunkowane będą na przedstawienie zagadnień związanych z postępowaniem przetargowym PPP, takich jak: przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania, przeprowadzenie postępowania, sfinalizowanie umowy PPP, kluczowe czynniki sukcesu postępowania PPP.

Przedmiotem pierwszego dnia warsztatu będą wypracowane w ramach Projektu Wytyczne dotyczące przeprowadzenia postępowania przetargowego PPP. Z kolei drugi dzień warsztatu zostanie przeprowadzony na bazie doświadczeń z konkretnych projektów PPP, również tych objętych wsparciem doradczym MIiR (doświadczenia w zakresie przygotowania dokumentacji do wszczęcia postępowania na wybór partnera prywatnego, przebiegu samej procedury jego wyłonienia, jak również konstrukcji umowy PPP).

Warsztaty będą dwudniowe i nieodpłatne. Uczestnicy pokrywać będą jedynie koszt dojazdu na miejsce warsztatu. Pozostałe koszty (trenerzy, wynajem sali szkoleniowej, materiały, wyżywienie i ewentualny nocleg) finansowane będą ze środków Projektu. Ukończenie warsztatu potwierdzone zostanie zaświadczeniem.

Osoby zainteresowane udziałem będą mogły dokonać zgłoszenia na warsztat w formularzu rejestracyjnym, wybierając jeden z ośmiu dostępnych terminów. Z uwagi na limit 30 osób na jeden warsztat, w całym cyklu warsztatów specjalistycznych mogą wziąć udział dwie osoby z danej jednostki. Szczegóły znajdują się w Regulaminie warsztatów specjalistycznych.

 Agenda ramowa II serii warsztatów specjalistycznych


Harmonogram warsztatów specjalistycznych*:

7-8 maja 2019 r. - Warszawa, siedziba Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - zrealizowane
15-16 maja 2019 r. - Wrocław - zrealizowane
29-30 maja 2019 r. - Warszawa, siedziba Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
- zrealizowane
5-6 czerwca 2019 r. - Kraków - odwołane
12-13 czerwca 2019 r. - Gdańsk - zrealizowane
4-5 września 2019 r. - Wrocław
11-12 września 2019 r. – Kraków
18-19 września 2019 r. - Gdańsk
15-16 października 2019 r. - Kraków

* terminy warsztatów mogą ulec zmianie w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób na wybrany termin

Szczegółowych informacji w sprawie warsztatów udziela:

Pani Katarzyna Vitkovska, tel. 22 273 84 85, natomiast korespondencję mailową prosimy kierować na adres: rozwojppp@miir.gov.pl   

  

Szkolenia dla skarbników i służb finansowych

Działanie obejmuję organizację 4 jednodniowych szkoleń dla skarbników i pracowników służb finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych JST, zainteresowanych podniesieniem wiedzy na temat zagadnień dotyczących PPP.

Program szkolenia będzie dostosowany do grupy docelowej i będzie obejmował m.in. specyfikę finansowych aspektów projektów PPP, sposób ich rozliczania, rolę służb finansowych w przygotowaniu projektu na etapie analiz przedrealizacyjnych i szacowania ryzyk, wpływ na wskaźniki zadłużenia jednostki itp.

Zapraszamy na szkolenia w: Poznaniu (20 marca 2019 r.), Katowicach (27 marca 2019 r.), Gdańsku (10 kwietnia 2019 r.) oraz Warszawie (17 kwietnia 2019 r.)

Szkolenia są jednodniowe i nieodpłatne. Uczestnicy pokrywać będą jedynie koszt dojazdu na miejsce szkolenia. Pozostałe koszty (materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg – pod warunkiem spełnienia wymagań wskazanych w Regulaminie szkoleń) finansowane będą ze środków projektu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szczegóły znajdują się w Regulaminie szkoleń dla skarbników i służb finansowych.

Osoby zainteresowane udziałem będą mogły dokonać zgłoszenia na wybrane szkolenie w formularzu rejestracyjnym.

Ramowa agenda szkoleń

Harmonogram szkoleń

Informacja prasowa na temat szkoleń

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielają pracownicy Związku Miast Polskich:

Anna Wiktorczyk-Nadolna, anna.nadolna@zmp.poznan.pl, tel. 605 545 608

Joanna Ludwiczak, joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl, tel. 061 633 50 53

Działania planowane:

III seria (8 warsztatów) – zostanie przeprowadzona na podstawie doświadczeń zebranych z trzeciej fazy wsparcia doradczego, czyli z zakresu zamknięcia finansowego (bankowalności projektów PPP) oraz zarządzania umową PPP. Przedmiotem tej serii warsztatów będą również wypracowane w ramach projektu wytyczne dotyczące przygotowania ofert (przeprowadzenia postępowania przetargowego PPP) oraz wzorów umów PPP, a w szczególności ich części mające wpływ na uzyskanie zamknięcia finansowego oraz zarządzanie umową.

 

 

I seria warsztatów specjalistycznych - działanie zrealizowane


Szkolenia profilowane - działania zrealizowane


Szkolenia regionalne - działania zrealizowane


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska