Menu


21-02-2019

Publikacje

 

Analizy rynku PPP

Analizy dotyczące rozwoju rynku PPP w Polsce będą się skupiać na zebraniu danych zastanych w zakresie realizowanych przedsięwzięć PPP, w tym m.in. na sprecyzowaniu liczby zawartych umów o PPP oraz umów o koncesji na roboty budowlane lub usługi w podziale na: rok podpisania umowy, czas trwania umowy, czas od ogłoszenia do podpisania umowy, aktualny stan realizacji umowy (realizowana, zakończona, rozwiązana), rodzaj umowy (umowa o PPP, umowa o koncesji na roboty budowlane, umowa o koncesji na usługi), informacje o korzystaniu z doradztwa, sektor/branże, model finansowania, wartość umowy, rodzaj źródeł finansowania, termin uzyskania zamknięcia finansowego itp.

Raporty z analiz będą też obejmować liczbę ogłoszonych postępowań na realizację projektów PPP i koncesji na roboty budowlane lub usługi w podziale na: rok ogłoszenia postępowania, tryb postępowania, rodzaj podmiotu zamawiającego, sektor/branżę, województwo, formę realizacji projektu, wartość projektu, itp.

Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 31 grudnia 2016 r.:

Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 2017 r.:

Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 31 grudnia 2017 r.:

Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 2018 r.

 Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 31 grudnia 2018 r.


Biuletyn PPP

W trakcie realizacji projektu zostanie wydanych 11 numerów bezpłatnej publikacji pn. Biuletyn PPP. Biuletyn PPP będzie ukazywał się kwartalnie. Oprócz bieżących informacji związanych z wdrażanym projektem będzie zawierał artykuły poświęcone PPP. Każdy numer Biuletynu PPP będzie stanowił odrębną całość, łącznie – kompendium wiedzy na temat PPP i koncesji, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów przygotowywania i realizacji projektów PPP, analiz przepisów prawnych, wraz z przedstawieniem podstawowych pojęć i schematów działań związanych z przebiegiem wdrażania przedsięwzięcia PPP. 

Pobierz plik:


Wytyczne

W ramach projektu zostaną opracowane wytyczne dotyczące:

  1. Przygotowania projektów PPP - obejmujące m.in. identyfikację i zasady wyboru projektów, które mogą być realizowane w PPP, motywy współpracy podmiotów publicznych i prywatnych, sposoby promocji projektów, analizy przedrealizacyjne, zasady ujmowania projektów w dokumentach strategicznych czy zaangażowaną kadrę. Przygotowane opracowanie będzie przewodnikiem dla podmiotów publicznych, jak krok po kroku przygotować projekt do realizacji w formule PPP, jeżeli rzeczywiście ta formuła okaże się bardziej opłacalna od tradycyjnego zamówienia publicznego.
  2. Przygotowania ofert PPP - zawierające praktyczne wskazówki jak przygotować i przeprowadzić postępowanie na wybór partnera prywatnego, co pozwoli na uzyskanie dobrych ofert ze strony prywatnej. Wytyczne będą kompendium wiedzy na temat przygotowywania przez podmiot publiczny dokumentów związanych z uruchomieniem postępowania na wybór partnera prywatnego, tak aby ogłoszenie o wszczęciu postępowania spotkało się z dużym odzewem ze strony prywatnej, a złożone oferty stały na wysokim merytorycznym poziomie odpowiadając na oczekiwania zamawiającego.
  3. Wzorów umów PPP – zawierające wzory umów inwestycji PPP z różnych sektorów. Opracowanie wzorów będzie poprzedzone analizą, mającą na celu wybór najważniejszych rodzajów inwestycji PPP czy sektorów, dla których warto opracować wzory umów, tak aby istniała jak najszersza możliwość zastosowania tych umów w praktyce. Opracowanie standardowych wzorów umów PPP będzie obejmować różne warianty klauzul umownych, dostosowane m.in. do modeli pobierania wynagrodzenia przez partnera prywatnego, formy wkładu własnego partnera publicznego czy PPP z zawiązywaniem lub bez zawiązywania spółki.  

Pobierz pliki:

Wytyczne PPP (Tom I). Przygotowanie projektów (PDF 2,89MB)

Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na usługi doradcze – wzór (DOC 95KB)

Załącznik 2. Lista dokumentów i informacji o Infrastrukturze Publicznej (DOC 77KB)

Załącznik 3. Przykładowy Kwestionariusz dla Partnerów Prywatnych (DOC 57KB)

Załącznik 4. Przykładowy Kwestionariusz dla Instytucji Finansujących (DOC 57KB)

Załącznik 5. Przykładowy Opis Potrzeb i Wymagań – drogi (DOC 87KB)

Załącznik 6. Przykładowy Opis Potrzeb i Wymagań – sektor wodno–kanalizacyjny (DOC 79KB)

Załącznik 7. Przykładowy Opis potrzeb i wymagań – sektor kubaturowy (DOC 80KB)

Załącznik 8. Typowe kluczowe wskaźniki efektywności – drogi (DOC 59KB)

Załącznik 9. Typowe kluczowe wskaźniki efektywności – sektor wodno-kanalizacyjny (oczyszczalnia ścieków) (DOC 58KB)

Załącznik 10. Typowe kluczowe wskaźniki efektywności – sektor kubaturowy (siedziba urzędu) (DOC 58KB)

Załącznik 11. Przykładowa matryca ryzyk (DOC 149 KB)
 

 Wytyczne PPP (Tom II). Postępowanie przetargowe (PDF 5,83 MB)

 

Najlepsze praktyki

W ramach projektu zostanie przygotowanych 10 opisów najlepszych praktyk z przedsięwzięć PPP. Pięć z nich zostanie opracowanych na podstawie przeprowadzonych analiz przedrealizacyjnych w pierwszym etapie wsparcia doradczego (opisanego w zakładce Wsparcie doradcze). W pozostałych pięciu publikacjach zostaną opisane inwestycje mające kluczowy wpływ na rozwój rynku PPP w Polsce. W opracowaniach znajdą się studia przypadków projektów PPP z różnych sektorów i o różnej skali, tak aby były możliwe do „powielania” przez podmioty publiczne o różnej wielkości.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami dotyczącymi przykładu "dobrych praktyk" w zakresie:

Przedsięwzięć PPP z sektora budynków użyteczności publicznej (PDF 1,01 MB)

Przedsięwzięć PPP z sektora efektywności energetycznej - oświetlenia ulicznego (PDF 3,14 MB)

Przedsięwzięć PPP z sektora parkingów (PDF 1,40 MB)

Przedsięwzięć PPP z sektora wodno - kanalizacyjnego (PDF 5,41 MB)

Przedsięwzięć PPP z sektora rewitalizacji (PDF 9,63 MB)

Przedsięwzięć PPP z sektora efektywności energetycznej (1,60 MB)


Dobre praktyki wynikające z naszych doświadczeń

Materiały podsumowują analizy przeprowadzone ze wsparciem MIiR i dotyczą dwóch projektów realizowanych przez samorząd Miasta Krakowa „Budowa linii tramwajowej KST, etap IV” oraz „Budowa, utrzymanie i zarządzenie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie”.

 

Raport z analiz przedrealizacyjnych dla projektu pn. "Budowa, utrzymanie i zarządzenie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie” (PDF 1,11 MB)


Raport z analiz przedrealizacyjnych „Budowa linii tramwajowej KST, etap IV” (PDF 1,72 MB)

Raport podsumowujący z analiz przedrealizacyjnych "Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości"  (PDF 587 KB)


Logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej