Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

19-10-2017

Publikacje

 

Analizy rynku PPP

Analizy dotyczące rozwoju rynku PPP w Polsce będą się skupiać na zebraniu danych zastanych w zakresie realizowanych przedsięwzięć PPP, w tym m.in. na sprecyzowaniu liczby zawartych umów o PPP oraz umów o koncesji na roboty budowlane lub usługi w podziale na: rok podpisania umowy, czas trwania umowy, czas od ogłoszenia do podpisania umowy, aktualny stan realizacji umowy (realizowana, zakończona, rozwiązana), rodzaj umowy (umowa o PPP, umowa o koncesji na roboty budowlane, umowa o koncesji na usługi), informacje o korzystaniu z doradztwa, sektor/branże, model finansowania, wartość umowy, rodzaj źródeł finansowania, termin uzyskania zamknięcia finansowego itp.

Raporty z analiz będą też obejmować liczbę ogłoszonych postępowań na realizację projektów PPP i koncesji na roboty budowlane lub usługi w podziale na: rok ogłoszenia postępowania, tryb postępowania, rodzaj podmiotu zamawiającego, sektor/branżę, województwo, formę realizacji projektu, wartość projektu, itp.

Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 31 grudnia 2016 r.:

Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 2017 r.:

Biuletyn PPP

W trakcie realizacji projektu zostanie wydanych 11 numerów bezpłatnej publikacji pn. Biuletyn PPP. Biuletyn PPP będzie ukazywał się kwartalnie. Oprócz bieżących informacji związanych z wdrażanym projektem będzie zawierał artykuły poświęcone PPP. Każdy numer Biuletynu PPP będzie stanowił odrębną całość, łącznie – kompendium wiedzy na temat PPP i koncesji, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów przygotowywania i realizacji projektów PPP, analiz przepisów prawnych, wraz z przedstawieniem podstawowych pojęć i schematów działań związanych z przebiegiem wdrażania przedsięwzięcia PPP. 

Pobierz plik:

 

Wytyczne

W ramach projektu zostaną opracowane wytyczne dotyczące:

  1. Przygotowania projektów PPP - obejmujące m.in. identyfikację i zasady wyboru projektów, które mogą być realizowane w PPP, motywy współpracy podmiotów publicznych i prywatnych, sposoby promocji projektów, analizy przedrealizacyjne, zasady ujmowania projektów w dokumentach strategicznych czy zaangażowaną kadrę. Przygotowane opracowanie będzie przewodnikiem dla podmiotów publicznych, jak krok po kroku przygotować projekt do realizacji w formule PPP, jeżeli rzeczywiście ta formuła okaże się bardziej opłacalna od tradycyjnego zamówienia publicznego.
  2. Przygotowania ofert PPP - zawierające praktyczne wskazówki jak przygotować i przeprowadzić postępowanie na wybór partnera prywatnego, co pozwoli na uzyskanie dobrych ofert ze strony prywatnej. Wytyczne będą kompendium wiedzy na temat przygotowywania przez podmiot publiczny dokumentów związanych z uruchomieniem postępowania na wybór partnera prywatnego, tak aby ogłoszenie o wszczęciu postępowania spotkało się z dużym odzewem ze strony prywatnej, a złożone oferty stały na wysokim merytorycznym poziomie odpowiadając na oczekiwania zamawiającego.
  3. Wzorów umów PPP – zawierające wzory umów inwestycji PPP z różnych sektorów. Opracowanie wzorów będzie poprzedzone analizą, mającą na celu wybór najważniejszych rodzajów inwestycji PPP czy sektorów, dla których warto opracować wzory umów, tak aby istniała jak najszersza możliwość zastosowania tych umów w praktyce. Opracowanie standardowych wzorów umów PPP będzie obejmować różne warianty klauzul umownych, dostosowane m.in. do modeli pobierania wynagrodzenia przez partnera prywatnego, formy wkładu własnego partnera publicznego czy PPP z zawiązywaniem lub bez zawiązywania spółki.  

Najlepsze praktyki

W ramach projektu zostanie przygotowanych 10 opisów najlepszych praktyk z przedsięwzięć PPP. Pięć z nich zostanie opracowanych na podstawie przeprowadzonych analiz przedrealizacyjnych w pierwszym etapie wsparcia doradczego (opisanego w zakładce Wsparcie doradcze). W pozostałych pięciu publikacjach zostaną opisane inwestycje mające kluczowy wpływ na rozwój rynku PPP w Polsce. W opracowaniach znajdą się studia przypadków projektów PPP z różnych sektorów i o różnej skali, tak aby były możliwe do „powielania” przez podmioty publiczne o różnej wielkości.

 

 

Logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
2013 © Ministerstwo Rozwoju

NSS Unia Europejska