Menu


23-10-2018

Inne działania

 

Krajowe wizyty studyjne

Działanie obejmuje 12 jednodniowych wizyt studyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego, które mają znaczące i/lub ciekawe doświadczenia w realizacji PPP.

Grupą docelową są przedstawiciele władz samorządowych i innych podmiotów, które po raz pierwszy przygotowują się do wdrożenia PPP i przeszły już fazę szkoleń regionalnych lub profilowanych. Celem krajowych wizyt studyjnych jest upowszechnianie najlepszych krajowych praktyk PPP.

Pierwsza wizyta studyjna odbyła się 12 grudnia 2017 r. w Płocku, którego przedstawiciele podzielili się z uczestnikami wizyty doświadczeniami zdobytymi przy realizacji projektu w formule PPP pn. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku. Gospodarzem drugiej wizyty 13 lutego 2018r. była gmina Kobylnica, która przedstawiła proces przygotowania i wdrożenia projektu pn. Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz wykonywania zadań o charakterze komplementarnym. Kolejne wizyty odbyły się w
: Gdańsku (18 kwietnia 2018 r.) – projekt pn. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku, Solcu-Zdroju (5 czerwca 2018 r.) – projekt pn. Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. „Kompleks mineralnych basenów w Solcu – Zdroju”, Warszawie (7 września 2018 r.) – projekt pn. Koncesja na budowę i utrzymanie wiat przystankowych oraz innych elementów wyposażenia w Warszawie, Świdnicy (25 września 2018 r.) –projekt pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, Oławie (4 grudnia 2018 r.) - projekt pn. Wybudowanie i utrzymanie ulic znajdujących się na osiedlu Zaodrze w Oławie, tj. ul. Orlej, Sokolej, Słowiczej, Kruczej, wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizyjnego uzbrojenia w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Obecnie zapraszamy na wizyty studyjne zaplanowane w 2019 roku do: Nowego Sącza (21 luty 2019 r.) - projekt. pn. Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, Sierpca (3 kwiecień 2019 r.) – projekt pn. Wybór Operatora zarządzającego Centrum Kulturalno Rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Krakowa (6 czerwiec 2019 r.) – projekt pn. Postępowanie o udzielenie koncesji na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią, Konstancina-Jeziorna (19 wrzesień 2019 r.) – projekt pn. Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz Sopotu (24 październik 2019 r.) – projekt pn. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów, z udziałem podmiotów prywatnych.
Do udziału w wizytach studyjnych zapraszamy osoby zainteresowane tematyką PPP w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych oraz jednostkach administracji rządowej, w tym w szczególności decydentów i osoby zajmujące się inwestycjami i ich finansowaniem, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną.

Każda wizyta jest jednodniowa i nieodpłatna. Uczestnicy pokrywać będą jedynie koszt dojazdu na miejsce wizyty. Pozostałe koszty (materiały szkoleniowe i wyżywienie) finansowane będą ze środków projektu.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na wizytach, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szczegóły znajdują się w Regulaminie wizyt studyjnych.
Osoby zainteresowane udziałem będą mogły dokonać zgłoszenia na wybraną wizytę w formularzu rejestracyjnym.

 

Ramowa agenda wizyty

Harmonogram wizyt

Informacja prasowa na temat wizyt

Opis projektu w Nowym Sączu

Opis projektu w Sierpcu

Opis projektu w Krakowie

Opis projektu w Konstancinie-Jeziornie

Opis projektu w Sopocie

Szczegółowych informacji w sprawie wizyt udzielają pracownicy Związku Miast Polskich:
Anna Wiktorczyk-Nadolna, anna.nadolna@zmp.poznan.pl,  tel. 605 545 608
Joanna Ludwiczak, joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl,  tel. 061 633 50 53

 

Debata - transmisja on line

W dniu 7 listopada 2017 r. podczas konferencji zatytułowanej "Innowacyjny samorząd w praktyce" w Opalenicy, odbyła się debata poświęcona tematyce PPP, zatytułowana "Czy nadszedł czas na PPP?". Debata została zorganizowana w ramach projektu pt. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W debacie wzięli udział: Robert Kałuża, Radca Ministra, Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Rozwoju; Tomasz Szulc, burmistrz Miasta Opalenica; Agnieszka Antkowiak-Żak, skarbnik Miasta Opalenica; Joanna Budzińska-Lobnig, Dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych, Polski Fundusz Rozwoju; Jan Woźniak, Dyrektor Generalny, ENGIE Polska; Tomasz Siedlecki, Kancelaria Siedlecki; Michał Palczewski, Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor ds. Rozwoju, Safege; Janusz Kot, prezes RIO w Krakowie.

Strona konferencji

   

Zagraniczne wizyty studyjne/Szkolenia zagraniczne 

Zapraszamy do udziału w zagranicznych wizytach studyjnych, realizowanych w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER) przez Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP
 
W ramach projektu zostanie zorganizowanych 6 trzy-dniowych zagranicznych wizyt studyjnych do krajów UE posiadających duże doświadczenie w realizacji przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Celem zagranicznych wizyt studyjnych jest podniesienie praktycznej wiedzy na temat realizacji przedsięwzięć PPP, w szczególności inwestycji wdrażanych w sektorach uznanych za kluczowe dla rozwoju rynku PPP w Polsce.

Do udziału w zagranicznych wizytach studyjnych zapraszamy osoby zainteresowane tematyką PPP w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych oraz jednostkach administracji rządowej, w tym w szczególności decydentów i osoby zajmujące się inwestycjami i ich finansowaniem, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną.

Pierwsza wizyta odbyła się 22-24 maja 2018 r. w Niemczech (Nadrenia Północna Westfalia) i jej motywem przewodnim były przedsięwzięcia PPP z sektora dotyczącego budynków kubaturowych. Druga wizyta odbyła się 25-27 września 2018 r. we Francji i jej uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z projektami PPP wdrażanymi w dziedzinie rozwiązań dla inteligentnych miast oraz rozwiązań miejskich przyjaznych mieszkańcom. Trzecią wizytę zorganizowano 11-13 grudnia 2018 r. do Czech, w trakcie której uczestnicy zapoznali się z przedsięwzięciami PPP z sektora efektywności energetycznej - budynki użyteczności publicznej oraz transportu publicznego. Czwarta wizyta odbędzie się 21-23 maja 2019 r. do Wielkiej Brytanii – Szkocji (rekrutacja została już zakończona) i jej motywem przewodnim będą przedsięwzięcia PPP z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego oraz oczyszczalni ścieków.

Obecnie zapraszamy do udziału w wizycie do Hiszpanii w dniach 25-27 czerwca br. Motywem przewodnim wizyty będą przedsięwzięcia PPP z sektora dróg i transportu, dlatego też zaproszenie kierujemy przede wszystkim do przedstawicieli podmiotów planujących realizację przedsięwzięć ze wskazanych sektorów.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 22 maja 2019 r. na adres elzbieta.nowosiadly@centrum-ppp.pl

Informacje o ostatniej wizycie w 2019 roku do Grecji zostaną zamieszczone wkrótce.

Pobierz pliki:

Agenda wizyty do Hiszpanii (PDF 340 KB)
 
Regulamin wizyt (PDF 407 KB)
 
Formularz zgłoszeniowy (211 KB)


Szczegółowych informacji na temat wizyt udziela pracownik Fundacji Centrum PPP:
Bartosz Mysiorski, bartosz.mysiorski@centrum-ppp.pl, tel. 519-138-517

 

 Logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej