Menu

Bieżący katalog: Bazy projektów PPP

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PPP

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


28-04-2017

Bazy projektów PPP

Kategoria: Działania Platformy | Dotyczy: horyzontalny

Baza projektów PPP z podpisanymi umowami oraz baza zamierzeń inwestycyjnych PPP stanowi zestawienie wszystkich zawartych umów PPP, jak również zamierzeń inwestycyjnych ogłoszonych lub planowanych do ogłoszenia w formule PPP w najbliższym czasie w Polsce. Obie bazy będą cyklicznie aktualizowane i weryfikowane przez Ministerstwo Rozwoju.

W przypadku stwierdzenia konieczności aktualizacji prezentowanych danych prosimy o kontakt z Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwa Rozwoju na adres: ppp@mr.gov.pl lub tel. 22 273 79 54.

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP

Baza zawiera zweryfikowaną i aktualną na dzień 29 kwietnia 2017 r. listę zamierzeń inwestycyjnych PPP w Polsce znanych Ministerstwu Rozwoju, zarówno już tych oficjalnie ogłoszonych, jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie w Polsce (w podziale na analizy przedrealizacyjne, poszukiwanie doradcy i pomysł). Baza umożliwia filtrowanie i generowania odpowiednich raportów według dostępnych kryteriów.

W przypadku stwierdzenia konieczności aktualizacji prezentowanych danych prosimy o kontakt z Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwa Rozwoju na adres: ppp@mr.gov.pl  lub tel. 22 273 79 54. Dodanie nowego projektu jest możliwe poprzez przekazanie na wskazany adres wypełnionych formularzy: fiszka word (DOC 15 KB) oraz fiszka excel (XLS 14 KB).


Pobierz plik:

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP - stan na koniec kwietnia 2017 r. (XLS 118 KB)


Baza projektów PPP z zawartymi umowami

Baza przedstawia wszystkie zidentyfikowane przez Ministerstwo Rozwoju umowy PPP jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2016 r.  Załączona baza umożliwia filtrowanie i generowanie raportów i według dostępnych kryteriów, m.in. takich jak, lokalizacja, sektor, status realizacji, model wynagradzania, a także podstawa prawna wyboru partnera prywatnego.  Projekty zostały zweryfikowane pod kątem rozwiązanych lub nierealizowanych umów. 

Pobierz plik:
Baza zawartych umów PPP (XLS 113 KB)Analiza rynku PPP i fiszki projektowe

Dodatkowo na zlecenie Ministerstwa została opracowana szczegółowa Analiza rynku PPP za okres od 2009 r. do 31 grudnia 2016 r. Analiza rynku PPP składa się z trzech głównych części tj. analizy wszystkich wszczętych postępowań, analizy postępowań zakończonych podpisaniem umowy oraz analizy projektów planowanych. Analiza zawiera liczne wykresy, mapy oraz dane statystyczne dotyczące rynku PPP w Polsce. Analiza nie uwzględnia 7 projektów, o łącznej wartości prawie 18 mld zł, które zostały dodane do bazy zamierzeń inwestycyjnych w 2017 r. 

Dla każdego projektu, zarówno z zawartą umową, jak i planowanego, opracowana została jednostronicowa fiszka, która zawiera podstawowe informacje o projekcie, w tym  dane kontaktowe na partnera publicznego realizującego lub planującego projekt PPP.

Pobierz pliki:

 

 

Analiza została sfinansowana w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi  administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej