Menu


19-11-2014

Projekty

 

 

Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu

Inwestycja budowy nowej siedziby szpitala matki i dziecka w Poznaniu jest przygotowywana przez samorząd województwa wielkopolskiego (promotor projektu).

Projekt ten został wybrany w 2013 r., po publicznie przeprowadzonym naborze, przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako projekt pilotażowy ppp. Ministerstwo zapewniło wsparcie dla projektu pilotażowego. Wsparcie ma charakter kompleksowego doradztwa (prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego) w związku z przygotowaniem ww. inwestycji w modelu ppp. Celem wsparcia jest wypracowanie i upublicznienie dokumentacji wzorcowej oraz doświadczeń związanych z procesem przygotowania projektu do wdrożenia w modelu ppp. Dokumentacja w tym zakresie publikowana jest w zakładce Dokumenty.

I. Część ogólna

Funkcjonujący obecnie Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (SPZOZ), którego organem założycielskim jest samorząd województwa, zapewnia opiekę pediatryczną w zakresie podstawowym i specjalistycznym, a także opiekę położniczo-ginekologiczną.

Zgodnie z przeprowadzonymi analizami rozbudowa i modernizacja budynków istniejącego SPZOZ, znajdujących się w różnych lokalizacjach, byłaby bardzo kosztowna. Potwierdzono jednocześnie, że stan techniczny użytkowanej infrastruktury nie spełnia wymagań dla tego typu prowadzonej działalności leczniczej. Ewentualna rozbudowa nie rozwiąże całościowo problemu związanego z zapewnieniem w województwie opieki pediatrycznej na właściwym poziomie.

W związku z powyższym powstała koncepcja kompleksowego rozwiązania problemu poprzez budowę nowego szpitala. Promotor projektu zdecydował, że jednym z modeli realizacji inwestycji może być model partnerstwa publiczno-prywatnego. Obecnie nie podjęto ostatecznej decyzji co do wyboru modelu wdrożenia projektu.

Koncepcja nowego szpitala zakłada, że będzie on prowadził działalność przejętą z istniejących jednostek SPZOZ oraz Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, uwzględniającą zmiany zachodzące w procesach diagnostyczno-terapeutycznych. Zgodnie ze wstępnym programem medycznym inwestycja obejmować miałaby 14 oddziałów (ok. 420 łóżek), szpitalny oddział ratunkowy, 24 poradnie, szkołę rodzenia, blok operacyjny, blok porodowy, diagnostykę i laboratoria. Na etapie analiz rozważano również fazowanie projektu tj. jego realizację w ograniczonym zakresie.

Wyniki przeprowadzonych analiz przedrealizacyjnych potwierdziły, że przy odpowiednim ustrukturyzowaniu transakcji ppp, możliwe jest osiągnięcie celów promotora w sposób tańszy i bardziej efektywny niż w przypadku realizacji projektu w modelu tradycyjnym tj. bez udziału partnera prywatnego.

II. Część szczegółowa

Sektor: ochrona zdrowia;

Lokalizacja: miasto Poznań, województwo wielkopolskie;

Partner publiczny: samorząd województwa wielkopolskiego;

Tryb udzielenia zamówienia: nie podjęto decyzji. Analizy przedrealizacyjne wykazały, że dla modelu wdrożenia projektu w trybie ppp zasadne jest zastosowanie trybu dialogu konkurencyjnego.

Oczekiwany wkład partnera prywatnego: specjalistyczna wiedza w zakresie projektowania, budowy, zarządzania oraz utrzymania infrastruktury szpitala, zastosowania nowoczesnych technologii, jak i sfinansowanie całości przedsięwzięcia;

Wynagrodzenie partnera prywatnego: opłata za dostępność.

III. Historia przygotowania i realizacji projektu

 • Styczeń – marzec 2013 – przeprowadzenie przez promotora dialogu technicznego z inwestorami branżowymi;
 • Listopad 2013 – wybór projektu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako projektu pilotażowego ppp;
 • Maj 2014 – wybór doradcy;
 • Czerwiec 2014 - wrzesień 2014 – przeprowadzenie analiz przedrealizacyjnych (w tym zbadanie dokumentacji zastanej, określenie i przeanalizowanie uwarunkowań prawnych, technicznych oraz ekonomiczno – finansowych, przeprowadzenie testów rynkowych z inwestorami branżowymi oraz instytucjami finansowymi) i zaprezentowanie rekomendowanego modelu wdrożenia projektu w trybie ppp.

                                                   Szpital powiatowy w Żywcu

W zakresie świadczonego przez  Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wsparcia w 2011 r. dla projektu udzielona została pomoc w zakresie  doradztwa finansowego w procesie wyboru partnera prywatnego, w celu sporządzenia raportu z poprawności wyboru (pod kątem wykorzystania dobrych praktyk w projektach hybrydowych oraz projektowania rozwiązań na przyszłą perspektywę finansową).
Ponadto przygotowany został raport ze świadczenia doradztwa w negocjacjach zmierzających do zawarcia umowy PPP dla przedmiotowego projektu. Doradztwo zostało sfinansowane w ramach środków Programu Pomoc Techniczna. 

I. Część ogólna

Nazwa i opis projektu: „Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Żywcu”. Powstanie nowoczesny szpital, którego powierzchnia użytkowa wyniesie 18,4 tys. mkw. Nowoczesny będzie także wachlarz usług medycznych, dostępnych w ramach publicznej służby zdrowia. Do dyspozycji pacjentów będą między innymi tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny, wiele usług specjalistycznych zostanie rozszerzonych, powstaną też nowe poradnie. W szpitalu planuje się uruchomienie oddziału ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów. Nowością będzie też centrum kompleksowej opieki „One-stop-shop” (Wszystko pod jednym dachem). Dzięki tej metodzie spora część przeprowadzanych badań, oceny stanu zdrowia, leczenia oraz wypisów wykonywana będzie przy minimalnej ilości kroków i - jeśli jest to możliwe z medycznego punktu widzenia - nawet podczas jednej wizyty.

Lokalizacja: Żywiec, woj. małopolskie

Partner publiczny: Starostwo powiatowe

Sektor: Ochrona zdrowia

Szacunkowa wartość projektu: ok. 270 mln zł

Adres strony internetowej: http://www.starostwo.zywiec.pl/  

 

II. Część szczegółowa

Etap: Trwa zamknięcie finansowe

Tryb udzielenia zamówienia: dialog konkurencyjny

Finansowanie (mln zł): jeszcze nieznane

Okres współpracy: 30 lat

Wynagrodzenie partnera prywatnego: Podział zysku ze starostwem od 1,5 proc. przychodów od 2016 roku do 3,75 proc. w 2035 roku

 

III. Historia realizacji projektu

 • Kwiecień 2008 r. – rozpoczęcie poszukiwania inwestora;
 • Wrzesień 2009 r.  – ogłoszenie o zamówieniu;
 • Listopad 2009 r. – otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, rozpoczęcie dialogu konkurencyjnego;
 • Marzec 2011 r. – po zakończeniu procedury dialogu konkurencyjnego, firma InterHealth Canada Limited złożyła ofertę;
 • Czerwiec 2011 r. – wybór najkorzystniejszej oferty - firmy InterHealth Canada Limited;
 • 15 września 2011 r. – podpisanie umowy o realizacji inwestycji w formule ppp;
 • Grudzień 2011 r. - akceptacja projektu koncepcyjnego budowy szpitala;
 • Wrzesień 2012 r. – wydanie pozwolenia na budowę;
 • Listopad 2014 - zatwierdzenie warunków finansowania projektu przez instytucje finansujące: EBOiR oraz FM Bank PBP ("Biz Bank")