Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-08-2013

O sektorze


W świetle obowiązujących przepisów w Polsce podmiot publiczny może powierzyć podmiotowi prywatnemu realizację różnego rodzaju projektów dotyczących ochrony zdrowia w ramach ppp. Projekty te mogą polegać na:

  • wybudowaniu lub remoncie obiektu szpitalnego,
  • świadczeniu usług związanych z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją obiektu szpitalnego,
  • częściowym lub kompletnym wyposażeniem szpitala łącznie z aparaturą medyczną,
  • świadczeniu usług medycznych.

Powyższa lista nie jest zamknięta i ilustruje jedynie, jak zróżnicowane projekty mogą być realizowane w ramach ppp. Wybudowanie nowego obiektu szpitalnego, względnie kapitalny remont istniejącego obiektu, należeć będą do projektów o dużej skali i wymagać wielomilionowych nakładów finansowych. Z kolei projekty wyposażania obiektów szpitalnych w stacje dializ i świadczenie usług medycznych opartych na dostarczonych urządzeniach należą do projektów niewymagających znaczących nakładów finansowych.

W przypadku projektów ppp obejmujących świadczenie usług medycznych w ramach przygotowania projektu powinno dojść do wyłonienia „operatora” obiektu szpitalnego, który będzie świadczył usługi medyczne.

W ramach celów Platformy PPP Ministerstwo, przy współudziale przedstawicieli inicjatywy JASPERS, podjęło działania mające na celu wybór projektu pilotażowego, który otrzyma kompleksowe wsparcie doradcze na etapie przygotowania projektu ppp oraz procedury wyboru partnera prywatnego.

Wynikiem prac Ministerstwa Rozwoju Regionalnego będzie opracowanie, na bazie doświadczeń z wybranego projektu, dokumentacji wzorcowej dla przedsięwzięcia realizowanego w modelu ppp w sektorze ochrony zdrowia oraz zapewnienie wsparcia eksperckiego, dla wybranych podmiotów publicznych tego sektora, na etapie przygotowania koncepcji projektów inwestycyjnych. Dokumentacja wzorcowa będzie mogła być wykorzystywana przy przygotowywaniu podobnych inwestycji w tym sektorze, w tym projektów hybrydowych w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska