Menu


18-02-2014

System gospodarki odpadami dla miasta Poznania.

Pilotażowy projekt spalarni w latach 2011-2013 otrzymał kompleksowe wsparcie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (b. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) w ramach Platformy PPP w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego, prawnego i technicznego, udzielonego w celu przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru partnera prywatnego. Podstawowym zadaniem zespołu doradczego było opracowanie ostatecznego modelu instytucjonalnego projektu, zgodnego z krajowymi i wspólnotowymi regulacjami dotyczącymi wdrażania Funduszy Europejskich oraz gospodarki odpadami, jak również odpowiadającego oczekiwaniom i celom Miasta Poznania, oraz dającego możliwość sfinansowania projektu przez sektor prywatny. Ponadto w ramach wsparcia dla beneficjenta przygotowano modelową analizę ryzyka oraz komparator sektora publicznego projektu (PSC). 

Całość dokumentacji z przebiegu procesu przygotowania i wyboru partnera prywatnego a także  Raport na temat doświadczeń z przygotowania i wdrażania projektu w Poznaniu, który w sposób całościowy opisuje cały proces przygotowania dokumentacji projektowej oraz procedurę wyboru partnera prywatnego, opracowany przez MIR, są dostępne w zakładce "Dokumenty".

I. Część ogólna

Nazwa i opis projektu

Projekt pn. "System gospodarki odpadami dla miasta Poznania" (nr POIiŚ 2.1-13), realizowany jest przez Urząd Miasta Poznania (beneficjent). Przygotowania projektu rozpoczęły się już w 2007 r., tj. od umieszczenia inwestycji na liście projektów indywidualnych Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 5 października 2011 r. podpisana została umowa na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Projekt zaliczany jest do kategorii tzw. projektów dużych (w przypadku projektów realizowanych w perspektywie 2007-2013 projekty duże spełniają warunek polegający na tym, że wartość kosztów całkowitych wynosi powyżej 50 mln euro), co oznacza, że decyzja zatwierdzająca dofinansowanie dla projektu zostanie wydana przez Komisję Europejską.

Celem projektu jest uprządkowanie i organizacja gospodarki odpadami komunalnymi Poznania i 9 sąsiednich gmin, w tym w szczególności:

 • zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu,
 • poprawa stanu środowiska i krajobrazu,
 • zwiększenie ilości energii cieplnej wytworzonej w procesie przetwarzania odpadów,
 • zwiększenie odzysku surowców wtórnych,
 • zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami.

W celu realizacji projektu miasto Poznań podjęło decyzję o wyborze partnera prywatnego, do którego zadań należy zaprojektowanie, budowa, zorganizowanie finansowania i eksploatacja przez 25 lat instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych (ITPOK) o wydajności do 210 tys. ton odpadów rocznie. Partner prywatny występuje w projekcie jako podmiot upoważniony przez beneficjenta do ponoszenia wydatków.

Proces przygotowania projektu i wyboru partnera prywatnego był aktywnie wspierany w latach  2010-2013 przez przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (dawniej: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - MRR). Szczegółowy dorobek, w tym dokumentacja i publikacje dostępne są w zakładce „Dokumenty".

II. Część szczegółowa

Tryb udzielenia zamówienia: dialog konkurencyjny (ustawa Prawo zamówień publicznych)

Lokalizacja: Poznań, województwo wielkopolskie
Partner publiczny: miasto Poznań
Partner prywatny: SITA Zielona Energia sp. z o.o.
Ogłoszenia w sprawie zamówienia publicznego: 8 kwietnia 2011 r.
Zawarcie umowy ppp: 8 kwietnia 2013 r.
Struktura finansowania:
Koszt wydatków inwestycyjnych (z VAT): ok. 758 mln zł
Dotacja z funduszy UE: do 352 mln zł
Udział partnera prywatnego: 98 proc.
Udział Beneficjenta: 2 proc.

Uwaga: w przypadku uzyskania przez projekt pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przyznania dofinansowania UE zobowiązania partnera prywatnego zostaną obniżone o kwotę dotacji UE.

Czas trwania umowy:  okres budowy:  43 miesiące od zawarcia umowy ppp
Okres eksploatacji:  25 lat od dnia osiągnięcia pełnej wydajności zakładu.

Wynagrodzenie partnera prywatnego: wynagrodzenie partnera prywatnego będzie płatne w cyklach rozliczeniowych co 30 dni, po przedłożeniu przez partnera prywatnego i sprawdzeniu przez miasto miesięcznego rozliczenia z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Wszelkie ewentualne dodatkowe przychody partnera prywatnego (dodatkowe przychody z wytwarzanej energii cieplnej i elektrycznej bądź ze sprzedaży żużla) przy określonych założeniach będą dzielone miastem Poznań a partnerem prywatnym.

Historia realizacji projektu

Przygotowanie przedsięwzięcia z udziałem przedstawicieli MRR:

 • 2007 -  umieszczenie inwestycji na liście projektów indywidualnych  POIiŚ 2007-2013;
 • 2009 - analiza studium wykonalności projektu na zlecenie MRR;
 • 2010 - audyt projektów spalarniowych pod względem możliwości realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 oraz raport PSC (komparator sektora publicznego). Projekt poznański rokował największe szanse na pomyślną realizację. Został wybrany jako projekt pilotażowy do wsparcia ministerstwa poprzez sfinansowanie kosztów doradztwa;
 • 2010–2011 – doradztwo MRR na etapie przygotowania i weryfikacji założeń operacyjnych, technicznych i techno-logicznych, w tym m.in. założeń przychodowych w zakresie energii cieplnej i elektrycznej, założeń finansowych, nakładów inwestycyjnych, parametrów technicznych i technologicznych;
 • IV.2011 - publikacja ogłoszenia o zamówieniu, prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z ustawą ppp;
 • X.2011 - podpisanie umowy z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu nr POIS.020100_00_003/10/00;
 • 2011–2013 – doradztwo MRR w celu przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru partnera prywatnego:
  • przygotowanie modelu wynagrodzenia partnera prywatnego,
  • opracowanie istotnych postanowień umowy,
  • przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu,
  • udział w przygotowaniu kryteriów oceny wniosków i ofert na etapie przygotowania ogłoszenia, w  tym -  ustaleniu kryteriów przy ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym,
  • przygotowywaniu odpowiedzi na pytania partnerów prywatnych, 
  • opiniowanie proponowanych przez partnerów prywatnych rozwiązań, 
  • udział w przygotowaniu i opiniowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
  • udział w czynnościach związanych z analizą i oceną ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty,  tj. partnera prywatnego.
 • IV.2013 - podpisanie umowy z  partnerem prywatnym, firmą Sita Zielona Energia Sp. z o.o.;
 • V.2013 – I.2014 – aktualizacja i weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej o potwierdzenie wkładu finansowego UE.