Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-01-2014

O sektorze

Jednym z sektorów, uznanych jako kluczowe z punktu widzenia celów Platformy PPP oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i tym samym wyodrębnionych do udzielenia wsparcia Platformy PPP w zakresie planowania i przygotowania projektów w formule ppp, jest gospodarka odpadami komunalnymi. Celem wsparcia jest zwiększenie liczby przygotowywanych przez samorządy projektów do realizacji w formule ppp z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.

Polska znajduje się w okresie, w którym szybkie przygotowanie i realizacja projektów porządkujących sferę gospodarki odpadami, z uwagi na poprawę i dbałość o środowisko, a także  zobowiązania wobec UE, są sprawą priorytetową dla samorządów oraz rządu. Formuła realizacji tego typu przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w połączeniu z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej jest ciągle jeszcze przedsięwzięciem pionierskim. Z uwagi na poziom zaawansowania w przygotowaniach na przełomie 2010/2011 ówczesne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego objęło swym wsparciem projekt indywidualny pn. System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania (POIiŚ 2.1-13), realizowany w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Zapewniono w okresie przygotowania przedsięwzięcia oraz przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru partnera prywatnego, kompleksowe doradztwo w postaci bezpośredniego udziału przedstawicieli resortu oraz zewnętrznych doradców prawnych, finansowo-ekonomicznych oraz technicznych.

Na kanwie doświadczeń uzyskanych ze wspieranych projektów MIR, we współpracy z samorządami, opracowuje materiały informacyjne prezentujące przebieg całego procesu przygotowania projektów ppp.
W ramach działań MIR organizowane są również spotkania warsztatowe z publicznymi podmiotami zainteresowanymi podobnymi przedsięwzięciami, na których prezentowane są praktyczne aspekty przygotowania i wdrażania projektów ppp (np. warsztaty poświęcone projektowi „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”).

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska