Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-03-2016

Projekty

 

 

Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Przedsięwzięcie pn. Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu jest przygotowywane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu (Promotor).

Projekt, po publicznie przeprowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju naborze, został wybrany w 2014 r. jako projekt pilotażowy ppp. Ministerstwo zaplanowało wsparcie dla projektu pilotażowego, które będzie miało  charakter kompleksowego doradztwa (prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego). Celem wsparcia będzie wypracowanie i upublicznienie dokumentacji wzorcowej oraz doświadczeń związanych z procesem przygotowania projektu do wdrożenia w modelu ppp. Dokumentacja w tym zakresie publikowana będzie w zakładce Dokumenty.


I. Część ogólna

Istniejący kompleks budynków szpitala liczy ponad 20 lat. Ciepłochłonność przegród budowlanych zewnętrznych nie spełnia obowiązujących wymagań dotyczących przenikania ciepła. Celem projektu jest osiągnięcie efektu ekologicznego związanego ze zmniejszeniem emisji CO2 o 7 431 Mg/rok (co stanowi 69,5% dotychczasowej emisji), poprawa środowiska naturalnego poprzez modernizację istniejącej, przestarzałej infrastruktury, konieczność zmniejszenia zapotrzebowania na energię, w efekcie również zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury oraz poprawa estetyki.

Zakres projektu składa się z dwóch części.

Część pierwsza - zgodnie z koncepcją Promotora, obejmuje  kompleksową termomodernizację obiektów szpitala, w tym  termomodernizację budynków, wymianę stolarki zewnętrznej, wymianę instalacji i oświetlania na energooszczędne, przebudowę instalacji i systemów grzewczych, wymianę grzejników, montaż zaworów termostatycznych oraz zaworów zwrotnych, wymianę źródeł ciepła, przebudowę systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z odzyskiem ciepła oraz budowę systemu monitorowania i zarządzania energią.
Część druga – obejmuje kompleksowy remont budowlany budynków  B-B1-B2,  konieczny do realizacji i skoordynowania w czasie trwania robót termomodernizacyjnych.

 

II. Część szczegółowa


Sektor: efektywność energetyczna
Lokalizacja: województwo śląskie
Partner publiczny: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary
Szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych brutto: 95,5 mln zł, w tym: 
część pierwsza:  54,5 mln zł, część druga:  41,0 mln zł
Oczekiwany wkład partnera prywatnego to specjalistyczna wiedza w zakresie projektowania, budowy, zarządzania oraz utrzymania infrastruktury, zastosowania nowoczesnych technologii, a także sfinansowanie części lub całości przedsięwzięcia.
Planowane źródła finansowania:
50% - nakłady partnera prywatnego
50% - planowana dotacja z UE (w latach 2014-2020).
Wynagrodzenie partnera prywatnego: opłata za dostępność.

III. Historia przygotowania i realizacji projektu

  • Listopad 2013 r. – decyzja o pozwoleniu na budowę;
  • Sierpień 2014 r. – wykonanie audytu energetycznego;
  • Wrzesień 2014 r. – zgłoszenie projektu do naboru organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju i wybór projektu jako pilotaż ppp w ramach działań Platformy PPP;
  • Wrzesień 2015 r. – zakończenie etapu analiz przedrealizacyjnych i badania rynku wykonawców i instytucji finansowych;
  • Październik 2015 r. – opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu na wyłonienie wykonawcy oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w tym m.in. zmiana terminu składania wniosków;
  • Listopad 2015 r. – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w tym zmiana terminu składania wniosków oraz złożenie wniosków do postępowania o zamówienie; 
  • Styczeń 2016 r. – zakończenie oceny wniosków w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz opublikowanie informacji o zakwalifikowaniu wykonawców biorących udział w postępowaniu do dialogu.
  • Marzec 2016 r. – zaproszenie wykonawców do udziału w I turze dialogu konkurencyjnego.

IV. Etap wyboru partnera prywatnego

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.4 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Tryb udzielenia zamówienia: dialog konkurencyjny.

Przedmiot przedsięwzięcia (zakres i struktura projektu zostaną dookreślone w wyniku dialogu konkurencyjnego): wykonanie kompleksowej termomodernizacji wraz z wdrożeniem systemu zarządzania energią w 8 budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu oraz wykonanie remontu budowlanego segmentu budynków B-B1-B2.

Obowiązki Partnera Prywatnego obejmują sfinansowanie, zaprojektowanie części zakresu Projektu dla której Podmiot Publiczny nie posiada dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych i robót remontowo-budowlanych mających na celu poprawę właściwości energetycznych, budynków Szpitala. Partner Prywatny będzie także odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania energią i wykonywanie czynności z zakresu zarządzania energią w celu uzyskania zagwarantowanych w ofercie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej oraz za utrzymanie sprawności technicznej zmodernizowanej infrastruktury i zainstalowanych urządzeń („Projekt”). Projekt realizowany będzie na podstawie przepisów ustawy z 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 696 z późn. zm.) („ustawa o ppp”).

Zakładany okres trwania umowy: 23 lata (dookreślony zostanie w wyniku dialogu konkurencyjnego).

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska