Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


23-05-2016

Dokumenty
Projekt pilotażowy Platformy PPP:

"Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu" - realizowany w formule ppp
 

Etap I - Analizy przedrealizacyjne i badanie rynku

Niniejszy raport prezentuje uwarunkowania i okoliczności, jakie były przedmiotem prac na etapie analiz przedrealizacyjnych, w tym proces przygotowania projektu oraz wypracowania wniosków i rekomendacji  dla dalszej jego realizacji.  Raport prezentuje również wyniki rozmów z potencjalnymi wykonawcami i instytucjami finansowymi.

Dla potrzeb badania rynku wykonawców oraz instytucji finansujących opracowano publikowany materiał informacyjny wraz z pytaniami, które szczegółowo były omawiane podczas spotkań z wybranymi podmiotami przy udziale przedstawicieli Promotora i  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Etap II - Ogłoszenie o zamówieniu oraz odpowiedzi na pytania wykonawców

W niniejszym Raporcie zaprezentowano prace oraz najważniejsze zagadnienia związane z realizacją II etapu przygotowania projektu, którego celem było opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego w trybie dialogu konkurencyjnego. W szczególności zaprezentowano: opis potrzeb i wymagań Promotora, warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu oceny wniosków kwalifikacyjnych wykonawców, opis kryteriów oceny ofert.

W ramach tego etapu udzielono również odpowiedzi na pytania wykonawców w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostały również zaprezentowane w niniejszym Raporcie.

Etap III – Ocena wniosków o dopuszczenie 

W niniejszym Raporcie zaprezentowano harmonogram realizacji etapu, najważniejsze zagadnienia związane z oceną wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór partnera prywatnego oraz wnioski i rekomendacje na podstawie przeprowadzonej oceny.

W ramach tego etapu przygotowano także formularze oceny wniosków dla każdego z wykonawców, wezwania do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia braków.

 


W ramach tego etapu przygotowano dokumentację konieczną do przygotowania podmiotu publicznego do rozpoczęcia dialogu konkurencyjnego z 3 Wykonawcami. W raporcie z etapu przedstawione zostały również dokumenty niezbędne do rozpoczęcia negocjacji z Wykonawcami.


Raport z IV etapu (PDF 371 KB)

• Zał. nr 1 Memorandum informacyjne (PDF 704 KB)

• Zał. nr 2 Projekt zagadnień do omówienia i agenda I tury dialogu (PDF 295 KB)

• Zal. nr 3 Projekt zaproszenia dla wykonawcy (PDF 180 KB)

Pozostałe raporty i publikacje poświęcone efektywności energetycznej:
    

   

   

   

  Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
  2013 © Ministerstwo Rozwoju

  Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
  © Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

  NSS Unia Europejska