Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

03-06-2016

Projekty

 

Dolnośląski program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich realizowany w formule PPP

Inwestycja pn. "Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego" (projekt) jest przygotowywana przez samorząd województwa dolnośląskiego (promotor projektu).

Projekt ten został wybrany w 2013 r., po publicznie przeprowadzonym naborze, przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako projekt pilotażowy ppp. Ministerstwo zapewniło wsparcie dla projektu pilotażowego. Wsparcie ma charakter kompleksowego doradztwa (prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego) w związku z przygotowaniem wyżej wymienionej inwestycji w modelu ppp. Celem wsparcia jest wypracowanie i upublicznienie dokumentacji wzorcowej oraz doświadczeń związanych z procesem przygotowania projektu do wdrożenia w modelu ppp. Dokumentacja w tym zakresie publikowana jest w zakładce Dokumenty.

I. Część ogólna

Zgodnie z koncepcją promotora, przedmiotem projektu ma być przebudowa i utrzymanie wybranej części dróg wojewódzkich, będących w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK), stanowiącej wyspecjalizowaną samorządową jednostkę budżetową, utworzoną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

DSDiK we Wrocławiu wykonuje z upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadania zarządcy dróg wojewódzkich m.in. w zakresie: planowania, budowy, przebudowy, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich wraz z infrastrukturą techniczną związaną z drogami. DSDiK posiada w zarządzie ponad 2240,43 km dróg wojewódzkich o różnych parametrach technicznych oraz o różnym standardzie utrzymania, a także obiekty inżynierskie jak m.in.: mosty i wiadukty – 459 szt., kładka dla pieszych – 1 szt. i przejścia podziemne – 2 szt.

Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego będzie wykonanie prac budowlanych na części sieci (wstępnie przyjęto około 315 km), połączone ze świadczeniem usług w zakresie utrzymania i zarządzania wybranymi drogami.

II. Część szczegółowa

Sektor: drogi.

Lokalizacja: województwo dolnośląskie.

Partner publiczny: samorząd województwa dolnośląskiego.

Etap realizacji: rozpoczęcie procedury wyboru partnera prywatnego. Postepowanie prowadzone jest na podstawie art.4 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).


Tryb udzielenia zamówienia: dialog konkurencyjny.

Przedmiot przedsięwzięcia: Zakres i struktura projektu zostaną dookreślone w wyniku dialogu konkurencyjnego. Obecnie planuje się, że zakresem projektu będzie utrzymanie sieci wytypowanych dróg wojewódzkich w zakresie nie mniejszym niż 90 km i nie większym niż 315 km wraz z robotami budowlanymi, w tym przebudowami na odcinkach, gdzie będzie to niezbędne do utrzymania określonego standardu jakości dróg zawartego w umowie o PPP, a następnie zarządzanie powierzonymi partnerowi prywatnemu drogami w zakresie zgodnym z ustawą o drogach publicznych. Partner prywatny zobligowany będzie do utrzymania określonych odcinków dróg przed rozpoczęciem przebudowy na tych odcinkach. Korzystanie z odcinków dróg objętych zamówieniem przez użytkowników będzie nieodpłatne.

Zakładany okres trwania umowy: od 18 do 22 lat (zostanie dookreślony w wyniku dialogu konkurencyjnego).

Wynagrodzenie partnera prywatnego: opłata za dostępność na zasadach i warunkach określonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Montaż finansowy projektu zakłada współfinansowanie projektu z funduszy europejskich 2014 - 2020.III. Przebieg przygotowania i realizacji projektu

 • listopad 2013 – wybór projektu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako projektu pilotażowego ppp;
 • maj 2014 – wybór doradcy;
 • czerwiec 2014 – październik 2014 – przeprowadzenie analiz przedrealizacyjnych (w tym zbadanie dokumentacji zastanej, określenie i przeanalizowanie uwarunkowań prawnych, technicznych oraz ekonomiczno-finansowych, przeprowadzenie testów rynkowych z inwestorami branżowymi oraz instytucjami finansowymi) i zaprezentowanie rekomendowanego modelu wdrożenia projektu w trybie ppp;
 • 4 kwietnia 2015 – data publikacji ogłoszenia o zamówieniu na wybór partnera prywatnego; 
 • 7 maja 2015 – publikacja zmiany ogłoszenia o zamówieniu;
 • 9 czerwca 2015 – złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez 10-ciu wykonawców;
 • 21 października 2015 r. – wybór 5-ciu wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym;
 • 3 listopada 2015 r. – zaproszenie wykonawców do udziału w I rundzie dialogu konkurencyjnego;
 • 30 listopada – 4 grudnia 2015 r. – przeprowadzenie I rundy dialogu konkurencyjnego: Zakres projektu;
 • 15 – 19 lutego 2016 r. – II runda dialogu konkurencyjnego: Finansowanie;
 • 16 – 20 maja 2016 r. – III runda dialogu konkurencyjnego: Zakres przebudowy i Standardy utrzymania.

 

Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej

Wsparcie dla miasta Dąbrowy Górniczej prowadzone przez Ministerstwo w latach 2011-2012, dotyczyło przygotowania raportu obejmującego pomoc w procesie przygotowania postępowania na wybór partnera prywatnego. Ponadto na rzecz strony publicznej świadczone było doradztwo  w postępowaniu w celu zawarcia umowy PPP, w ramach którego konsultowane były ostateczne wersje dokumentacji przetargowej uwzględniającej wyniki prowadzenia wstępnej kwalifikacji z potencjalnie zainteresowanymi podmiotami prywatnymi . Celem tego zadania było wsparcie Beneficjenta w przygotowaniu SIWZ.

W wyniku zaangażowania resortu w  projekt  powstały trzy raporty obejmujące kolejne etapy jego przygotowania, dostępne w zakładce "Dokumenty".  
 

I. Część ogólna


Nazwa i opis projektu: Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej

Przedmiot zamówienia obejmował:

 • Realizację drogi łączącej ulicę Ząbkowicką w Dąbrowie Górniczej z drogą wojewódzką 796 zakończoną bezkolizyjnym węzłem drogowym. Przedsięwzięcie miało obejmować w szczególności przebudowę, modernizację drogi wojewódzkiej nr 790 od węzła drogowego z DK-94 do przebudowanego skrzyżowania z ulicą Ząbkowicką oraz budowę nowego odcinka drogi do terenu inwestycyjnego „Tucznawa” -  łączna długość przebudowanych dróg to prawie 9 km wraz z infrastrukturą drogową.
 • Utrzymanie i eksploatację drogi: zarządzanie oraz utrzymanie drogi w okresie trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, wraz z bieżącymi oraz okresowymi remontami, a następnie przekazanie drogi gminie, zgodnie ze stanem technicznym określonym w umowie.

Przedsięwzięcie miało obejmować w szczególności:

 • przebudowę istniejącego odcinka drogi poprzez wzmocnienie podbudowy do nośności 115 KN/oś dla obciążenia ruchem min. KR5;
 • poszerzenie szerokości jezdni do 7 m oraz pasów ruchu do min. 3,5 m dla każdego kierunku, na całym przebiegu drogi;
 • wykonanie wydzielonych pasów do prawo i lewoskrętów w rejonie skrzyżowań;
 • zaprojektowanie pełnowymiarowych pasów dla ruchu powolnego;
 • wprowadzenie skrzyżowań z ruchem okrężnym;
 • wydzielenie pasów do lewoskrętów, umożliwiających bezkolizyjny przejazd uczestników ruchu przez skrzyżowanie.

  Zastosowane rozwiązania projektowe miały pozwolić uzyskać podwyższone parametry ruchu, które miały znacząco wpływać na komfort i czas podróżowania.

  Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie

  Partner publiczny: Miasto Dąbrowa Górnicza

Sektor: Drogi

Wartość projektu: 200 mln zł

Adres strony internetowej: http://www.dabrowa-gornicza.pl/  

 

II. Część szczegółowa

Etap: Postępowanie unieważnione

Tryb udzielenia zamówienia: Partnerstwo publiczno-prywatne

Okres współpracy: Planowano ok. 15 lat

Wynagrodzenie partnera prywatnego: Opłata za dostępność

Data rozpoczęcia procedury przetargowej: 31.01.2012

Zakres wsparcia: W związku z niepowodzeniem postępowania z 2010 r. władze gminy Dąbrowa Górnicza zwróciły się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o wsparcie w ramach Platformy PPP. W dniu 29 listopada 2011 r. zawarto umowę z zewnętrzną firmą doradczą. Zadaniem wykonawcy do momentu publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym (Etap I prac doradców) było przeprowadzenie weryfikacji dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji przetargowej, opracowanie raportu z weryfikacji ze wskazaniem, jakie obszary problemowe wymagają poprawy ze strony beneficjenta (gminy Dąbrowa Górnicza), na podstawie którego beneficjent wprowadził zmiany do dokumentacji w celu ponownego ogłoszenia postępowania o wybór.
Pod koniec 2011 r. doradcy wraz z przedstawicielami Dąbrowy Górniczej prowadzili działania mające na celu przygotowanie nowego postępowania.


Historia realizacji projektu

Pierwsze prace nad budową drogi stanowiącej połączenie z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej rozpoczęły się w maju 2008 r. Do marca 2010 r. przygotowywano dokumentację techniczną, prawną i finansową. Opracowano m.in.:

 • maj 2008 r. – dokumentacja geotechniczna;
 • październik 2008 r. / marzec 2009 r. – inwentaryzacja zieleni;
 • listopad 2009 r. - model finansowy projektu wraz z analizą możliwych źródeł finansowania i analizą   możliwości zaciągnięcia finansowania;
 • grudzień 2009 r. – rekomendacja najkorzystniejszej struktury finansowania projektu;
 • grudzień 2009 r. – Projekt Budowlany wraz z wykonawczym – Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej.

Marzec 2010 r. – Rada Miejska Dąbrowy Górniczej podjęła Uchwałę w sprawie Przystąpienia do Realizacji Przedsięwzięcia oraz wyraziła zgodę na podpisanie umowy na realizację projektu w latach 2010 – 2028 do kwoty nie większej niż 100 mln zł.
Maj 2010 r. – ogłoszenie o zamówieniu publicznym. W terminie przewidzianym w ogłoszeniu cztery podmioty złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym.
Lipiec - listopad 2010 r. – dialog konkurencyjny z zaproszonymi podmiotami (w trzech turach).
Marzec 2011 r. – zaproszenie do składania ofert.
Czerwiec 2011 r. – termin składania ofert. Wpłynęła 1 oferta.
Sierpień 2011 r. – w wyniku analizy złożonej oferty postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp z uwagi na przekroczenie w zgłoszonej ofercie kwoty, jaką miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie projektu.
31 stycznia 2012 r. – ogłoszenie nowego postepowania.
Maj – sierpień 2012 r. – dialog konkurencyjny (trzy tury).
Sierpień 2012 r. – zaproszenie do składania ofert.
Listopad 2012 r. – pierwotny termin składania ofert (z powodu dużej ilości pytań od wykonawców, został on przesunięty na później).
Styczeń 2013 r. – otwarcie ofert i unieważnienie postępowania (cena jedynej złożonej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny oferty).

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska