Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-09-2013

O sektorze

Model  ppp wykorzystywany jest zarówno do budowy nowych dróg i autostrad, jak i do remontu/modernizacji oraz eksploatacji istniejących dróg. Projekty ppp w sektorze drogowym może obejmować takie elementy infrastruktury drogowej jak mosty, tunele lub inne elementy drogowej sieci transportowej oraz autostrady nieobjęte poborem opłat. Rzadziej wykorzystuje się ppp do budowy dróg miejskich, chociaż istnieją przykłady takiego zastosowania, w większości dotyczące obwodnic dużych miast.

W typowych projektach drogowych realizowanych metodą ppp dwa z trzech podstawowych ryzyk występujących w projekcie, czyli ryzyko budowy i ryzyko eksploatacji, są przejmowane przez stronę prywatną. Alokacja trzeciego z głównych  ryzyk - ryzyka popytu - jest uzależniona od tego czy pobór opłat od użytkowników jest możliwy (technicznie i prawnie) i zasadny (finansowo i społecznie) oraz od tego kto kształtuje wysokość opłat  i czy wysokość przychodów  z opłat jest wystarczająca dla pokrycia zobowiązań kredytowych strony prywatnej przy jednoczesnym osiągnięciu racjonalnego poziomu zysku. Przypisanie ryzyka popytu dokonuje się przez przeanalizowanie  mechanizmu wynagrodzenia partnera prywatnego, zgodnie ze sposobem prezentowanym w poniższej tabeli.
 

 Mechanizm wynagradzania   Ryzyko ruchu
Pobór opłat od użytkowników przez partnera prywatnego (tzw. opłata bezpośrednia)  Po stronie prywatnej
Opłata za dostępność   Po stronie publicznej
Myto ukryte (płatność od strony publicznej uzależniona od liczby użytkowników)  Dzielone, w większej części po                  stronie prywatnej

 

W większości państw europejskich funkcjonuje już wiele dróg i autostrad wybudowanych i eksploatowanych w systemie ppp, m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Norwegii, Grecji, Niemczech, Polsce, Belgii, Czechach, na Węgrzech, we Włoszech i w Holandii.

W ramach celów Platformy PPP Ministerstwo, przy współudziale przedstawicieli inicjatywy JASPERS, podjęło działania mające na celu wybór projektu pilotażowego, który otrzyma kompleksowe wsparcie doradcze na etapie przygotowania projektu ppp oraz procedury wyboru partnera prywatnego.

Wynikiem prac Ministerstwa Rozwoju Regionalnego będzie opracowanie, na bazie doświadczeń z wybranego projektu pilotażowego, dokumentacji wzorcowej dla przedsięwzięcia realizowanego w modelu ppp w samorządowym sektorze drogowym oraz zapewnienie wsparcia eksperckiego, dla wybranych podmiotów publicznych tego sektora, na etapie przygotowania koncepcji projektów inwestycyjnych. Dokumentacja wzorcowa będzie mogła być wykorzystywana przy przygotowywaniu podobnych inwestycji w tym sektorze, w tym projektów hybrydowych w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska