Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


03-09-2015

DokumentyProgram przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w województwie dolnośląskim, realizowany w formule ppp.


Etap I - Analizy przedrealizacyjne i badanie rynku


Niniejszy raport zawiera syntetyczne zaprezentowanie wszystkich uwarunkowań i okoliczności, jakie były przedmiotem prac oraz pokazuje proces i przebieg przygotowania projektu na obecnym początkowym etapie, jak i tok wypracowania określonych wniosków i rekomendacji dla dalszej jego realizacji. Raport prezentuje również syntetycznie przebieg oraz rezultaty rozmów z potencjalnymi inwestorami branżowymi i instytucjami finansowymi.

Dla potrzeb testowania rynku przedsiębiorstw branżowych oraz instytucji finansujących opracowano publikowany materiał informacyjny wraz z pytaniami, które szczegółowo były omawiane podczas bezpośrednich spotkań z wybranymi podmiotami przy udziale przedstawicieli promotora oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Ważnym elementem analiz przedrealizacyjnych było stworzenie wstępnej matrycy ryzyk z wyceną oraz zaproponowanym podziałem ryzyk między partnera publicznego i prywatnego. Przykładowy wykaz ryzyk zidentyfikowanych w projekcie dostępny jest również w ramach niniejszej publikacji.


Etap II - Ogłoszenie o zamówieniu oraz odpowiedzi na pytania wykonawców


W niniejszym Raporcie z zaprezentowano prace oraz najważniejsze zagadnienia związane z realizacją II etapu przygotowania projektu, którego celem było opracowanie kompletnej dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego w trybie dialogu konkurencyjnego, w szczególności: opisu potrzeb i wymagań Promotora, warunków udziału w postępowaniu, opisu sposobu oceny wniosków kwalifikacyjnych wykonawców, kryteriów oceny ofert.

W ramach tego etapu udzielono także odpowiedzi na pytania wykonawców w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostały również zaprezentowane w niniejszym Raporcie.


Raport z II etapu przygotowania projektu (PDF 910 KB)

 

Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej

Niniejsze raporty stanowią opis działań, jakie muszą zostać podjęte w celu realizacji projektu.  Na przykładzie konkretnych działań przy projekcie w Dąbrowie Górniczej zostały sformułowane wnioski identyfikujące niektóre bariery wdrażania projektów ppp w Polsce. Dlatego też zawarte w publikacji rekomendacje i wnioski, a także dokumenty, mogą stanowić materiał wyjściowy przy przygotowaniu innych projektów przez potencjalnych partnerów publicznych i ich doradców. Poniższe raporty powstały w Departamencie Przygotowania Projektów Indywidualnych MRR, a następnie Departamencie Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, we współpracy i dzięki uprzejmości pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej – Etap I, listopad 2012  (PDF 351 KB)

  

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej - Etap II, kwiecień 2013  (PDF 309 KB)

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska