Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

28-02-2019


PROJEKT 1. Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej

Wsparcie projektu pilotażowego przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Platformy PPP obejmuje: pomoc merytoryczną w procesie przygotowania projektu i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór doradców, udział w pracach Zespołu Sterującego dla projektu, udział w posiedzeniach komisji przetargowej na wybór partnera prywatnego oraz wsparcie Zamawiającego na etapie podpisania umowy ppp oraz zamknięcia finansowego. 
 
Nowatorski projekt jest pierwszą tego typu inwestycją planowaną w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Przedsięwzięcie zakłada współpracę z partnerem prywatnym w zakresie zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania i zarządzania obiektem. Obecna siedziba sądu, znajdująca się przy ul. Pijarskiej 3, została zaprojektowana przez wiedeńskiego architekta i powstała w latach 1898-1901 w miejscu dawnego Klasztoru Ojców Pijarów. Nowy gmach przyniesie ze sobą niewątpliwie usprawnienie funkcjonowania sądu i obsługi interesantów, co stanowić będzie znaczne ułatwienie dla mieszkańców regionu. Poniżej prezentujemy szczegóły projektu.

I. Część ogólna

Nazwa i opis projektu:
Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej – projekt zakłada współpracę z partnerem prywatnym w zakresie zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania i zarządzania nową siedzibą Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Przedsięwzięcie to przewidziane jest do realizacji na podstawie przepisów ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Podstawową potrzebą jest wybudowanie nowej siedziby sądu, spełniającej standardy bezpieczeństwa, zapewniającej odpowiednią powierzchnię sal rozpraw, magazynów oraz pozwalającą stworzyć wysoki komfort pracy i obsługi interesantów. Wkładem podmiotu publicznego w to przedsięwzięcie będzie nieruchomość, na której zostanie zrealizowana inwestycja, przekazana partnerowi prywatnemu w dzierżawę na okres obowiązywania umowy. Wkład partnera prywatnego, to specjalistyczna wiedza, dotycząca przeprowadzenia procesu inwestycyjnego oraz utrzymania i zarządzania nieruchomością, zastosowanie nowoczesnych technologii oraz finansowanie projektowania, budowy i zarządzania nową siedzibą.

Lokalizacja:
Nowy Sącz, województwo małopolskie

Powierzchnia całkowita:
W przybliżeniu 11,2 tysięcy metrów kwadratowych

Sektor:
Budynki kubaturowe

Partner publiczny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Szacunkowy łączny koszt budowy:
49,0 mln zł

Adres strony internetowej Sądu Okręgowego w Nowym Sączu


Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - kamienica 3 piętrowa, zabytkowa.

Budynek sądu przy ul. Pijarskiej 3

 

II. Część szczegółowa

Etap:
Przygotowanie do realizacji

Tryb udzielenia zamówienia:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dialog konkurencyjny

Planowany termin zakończenia etapu inwestycyjnego: 2018 r.

Dofinansowanie z funduszy europejskich: nie dotyczy

Okres współpracy:  24 lata (4 lata projektowanie i budowa obiektu, 20 lat utrzymanie i zarządzanie obiektem przez partnera prywatnego)

Wynagrodzenie partnera prywatnego:
Płatność podmiotu publicznego na rzecz prywatnego inwestora


Data rozpoczęcia procedury wyboru partnera prywatnego: październik 2014 r.  

Informacje dodatkowe:
Gospodarze miasta, budując jego markę posługują się hasłem: „Nowy Sącz – miasto wiedzy i kreatywnych ludzi”. Po stronie aktywów, na czele listy wpisują właśnie jego mieszkańców, w dalszej kolejności dopiero: położenie – dogodny punkt do kontaktów z krajami z południa Europy, dobrą atmosferę dla przedsiębiorców i prowadzenia tu biznesu, infrastrukturę komunalną, kulturalną i turystyczną ofertę dla mieszkańców i gości, przyjazne środowisko naturalne oraz plany inwestycyjne ważne dla miasta, Sądeczan i gości, dla jego pozycji w Małopolsce.

Powyższy projekt stanowi próbę realizacji przedsięwzięcia PPP, obejmującego utworzenie siedziby organu administracji publicznej, który w wielu aspektach może być następnie wykorzystany przez inne podmioty publiczne zainteresowane projektami o podobnej skali i charakterze. Nowa siedziba niewątpliwie usprawni funkcjonowanie Sądu Rejonowego, co będzie znacznym ułatwieniem dla mieszkańców regionu.

Historia realizacji projektu:

 • Listopad 2008 – ustalenie lokalizacji dla inwestycji;
 • Luty 2011 – sporządzenie programu inwestycji i zgoda organu nadzorującego;
 • Wrzesień 2011 – wstępne badanie rynku pod kątem PPP;
 • Listopad 2011 – wstępna analiza prawna pod kątem PPP;
 • Kwiecień 2012 – rozpoczęcie merytorycznego wsparcia projektu przez MRR;
 • Czerwiec 2012 – powołanie Zespołu Sterującego dla Projektu. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sądów - Okręgowego i Rejonowego w Nowym Sączu – oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;  
 • Czerwiec-sierpień 2012 – przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór doradcy dla projektu;
 • Sierpień 2012 – ogłoszenie postępowania na wybór doradcy dla projektu;
 • Październik 2012 – powołanie przedstawiciela MRR na biegłego komisji przetargowej na wybór doradcy;
 • Marzec 2013 – zawarcie przez Sąd Okręgowy umowy na świadczenie usług doradczych;
 • Maj 2013 – sporządzenie Memorandum Informacyjnego dla Projektu;
 • Maj 2013 – ponowne badanie rynku potencjalnych partnerów prywatnych;
 • Czerwiec 2013 – zakończenie Etapu I doradztwa dla Projektu - "Identyfikacja możliwych metod i modeli realizacji Projektu oraz wskazanie najlepszego modelu realizacji Projektu";
 • Lipiec 2013 – skierowanie do Ministra Sprawiedliwości wniosku o zgodę na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu;
 • Sierpień 2013 – skierowanie do Ministra Finansów wniosku o wyrażenie zgody na sfinansowanie przedsięwzięcia w formule PPP, zgodnie z art. 18 ustawy o PPP;
 • 10 października 2013 – ogłoszenie postępowania na wybór partnera prywatnego;
 • 20 grudnia 2013 – termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 • 3 lutego 2014 – informacja o wynikach oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu;
 • Luty-lipiec 2014 – czas trwania dialogu konkurencyjnego (5 tur);
 • 3 października 2014 – wysłanie zaproszenia do składania ofert wraz z SIWZ-em;
 • 26 stycznia 2015 r. - otwarcie ofert;
 • 5 lutego 2015 r. - wybór najkorzystniejszej oferty - Warbud-Infrastruktura Sp.z o.o.;
 • 5 marca 2015 r. - podpisanie umowy ppp w Nowym Sączu. Stronami umowy są Skarb Państwa - reprezentowany przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu oraz przedsiębiorstwo Warbud - Infrastruktura Sp. z o.o.;
 • 24 sierpnia 2015 r. - podpisanie umowy finansowej (kredytowej) pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz firmą PPP Projekt SP. z o.o. należącą do Warbud S.A.

 • 7 kwietnia 2016 r. – „wbicie pierwszej łopaty” pod budowę nowej siedziby dla Sądu Rejonowego w Nowym Sączu


  Nowy obiekt powinien zostać oddany do użytkowania w 2018 r.

  Postęp prac budowlanych można śledzić na stronie PPP Akademia

   

PROJEKT 2. Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji realizowane w formule PPP


Inwestycja związana z budową pn. " Tarnowskich Gniazd Innowacyjnych Specjalizacji " (projekt; TGIS) jest przygotowywana przez Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa (promotor projektu).

Projekt został zgłoszony do Ministerstwa w 2016 r. w ramach publicznie prowadzonego naboru na nowe inwestycje do realizacji w formule PPP. Wsparcie ma charakter kompleksowego doradztwa (prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego) dla przygotowania inwestycji do realizacji w formule PPP. Celem podejmowanych działań jest wypracowanie i upublicznienie dokumentacji wzorcowej oraz doświadczeń związanych z procesem przygotowania projektu do wdrożenia w modelu PPP.

Projekt jest wspierany przez MIiR od maja 2017 r. Dokumentacja w tym zakresie publikowana jest w zakładce Dokumenty.

I. Opis projektu

Celem Przedsięwzięcia jest zapewnienie warunków lokalowych dla realizacji założeń organizacyjnych Gminy Tarnów oraz uruchomienie z ich wykorzystaniem czterech działań projektowych. Budynek TGIS położony jest w centrum zurbanizowanej struktury miejskiej, pomiędzy ulicami Matki Bożej Fatimskiej, Cegielnianą oraz Józefa Dwernickiego.

TGIS ma być przeznaczony na funkcje biurowe, edukacyjne, ekspozycyjne, laboratoryjne oraz konferencyjno-szkoleniowe, a także na lokalizację infrastruktury IT. Wymienione funkcje mają służyć uruchomieniu w budynku TGIS następujących działań:
1. Centrum Usług Wspólnych
2. Centrum Praktyk Modelowania Projektowania i Implementacji
3. Tarnowskiego Parku Doświadczeń
4. Mediateka.

Podstawowym celem realizacji wymienionych czterech  działań projektowych jest praktyczne, zgodne z potrzebami rynku pracy, szkolenie specjalistów, ukierunkowanie procesu nauczania na ścisłą współpracę z biznesem, wdrożenie pożądanych przez przemysł i biznes kierunków i specjalizacji (takich jak: automatyka, robotyka, mechatronika, informatyka) oraz tworzenie miejsc pracy w innowacyjnych dziedzinach, będących perspektywicznymi z punktu widzenia rozwoju Miasta i subregionu tarnowskiego.

W ramach budynku TGIS, promotor dodatkowo dopuszcza komercyjne wykorzystanie części jego powierzchni.

Zgodnie z koncepcją promotora, przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, budowa i częściowe wyposażenie nowoczesnego, niskoenergetycznego budynku o powierzchni netto w przedziale 15 000 m² – 20 000 m² wraz z zapewnieniem finansowania. Planowany zakres Projektu obejmuje również utrzymanie techniczne budynku przez pozostały okres obowiązywania umowy o PPP.

Założony efekt energetyczny zostanie określony na etapie dialogu konkurencyjnego.

II. Informacje szczegółowe:

Sektor:                                                                         budynki kubaturowe
Lokalizacja:                                                                   Tarnów, woj. małopolskie
Partner publiczny:                                                          Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego:                 lipiec 2018 r.
Szacunkowy koszt wydatków inwestycyjnych (brutto):       82 mln zł
Tryb udzielenia zamówienia:                                           dialog konkurencyjny
Zakładany okres trwania umowy:                                    19 lat
Model wynagrodzenia:   opłata za dostępność na zasadach i warunkach określonych w umowie PPP.

III. Historia realizacji projektu:

 • sierpień 2016 – wybór projektu przez Ministerstwo do wsparcia doradczego;
 • maj 2017 – wybór doradcy;
 • lipiec 2017 – listopad 2017 – przeprowadzenie analiz przedrealizacyjnych (w tym zbadanie dokumentacji zastanej, określenie i przeanalizowanie uwarunkowań prawnych, technicznych oraz ekonomiczno-finansowych, przeprowadzenie testów rynkowych z inwestorami branżowymi oraz instytucjami finansowymi) i zaprezentowanie rekomendowanego modelu wdrożenia projektu w trybie PPP;
 • 27 lipiec 2018 – data publikacji ogłoszenia o zamówieniu na wybór partnera prywatnego
 • 17 września 2018 – złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez siedmiu wykonawców;
 • luty 2019 r. – wybór trzech wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym.
   

 

 

 
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska