Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

10-03-2017


Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej.

Wsparcie projektu pilotażowego przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Platformy PPP obejmuje: pomoc merytoryczną w procesie przygotowania projektu i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór doradców, udział w pracach Zespołu Sterującego dla projektu, udział w posiedzeniach komisji przetargowej na wybór partnera prywatnego oraz wsparcie Zamawiającego na etapie podpisania umowy ppp oraz zamknięcia finansowego. 
 
Nowatorski projekt jest pierwszą tego typu inwestycją planowaną w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Przedsięwzięcie zakłada współpracę z partnerem prywatnym w zakresie zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania i zarządzania obiektem. Obecna siedziba sądu, znajdująca się przy ul. Pijarskiej 3, została zaprojektowana przez wiedeńskiego architekta i powstała w latach 1898-1901 w miejscu dawnego Klasztoru Ojców Pijarów. Nowy gmach przyniesie ze sobą niewątpliwie usprawnienie funkcjonowania sądu i obsługi interesantów, co stanowić będzie znaczne ułatwienie dla mieszkańców regionu. Poniżej prezentujemy szczegóły projektu.

I. Część ogólna

Nazwa i opis projektu:
Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej – projekt zakłada współpracę z partnerem prywatnym w zakresie zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania i zarządzania nową siedzibą Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Przedsięwzięcie to przewidziane jest do realizacji na podstawie przepisów ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Podstawową potrzebą jest wybudowanie nowej siedziby sądu, spełniającej standardy bezpieczeństwa, zapewniającej odpowiednią powierzchnię sal rozpraw, magazynów oraz pozwalającą stworzyć wysoki komfort pracy i obsługi interesantów. Wkładem podmiotu publicznego w to przedsięwzięcie będzie nieruchomość, na której zostanie zrealizowana inwestycja, przekazana partnerowi prywatnemu w dzierżawę na okres obowiązywania umowy. Wkład partnera prywatnego, to specjalistyczna wiedza, dotycząca przeprowadzenia procesu inwestycyjnego oraz utrzymania i zarządzania nieruchomością, zastosowanie nowoczesnych technologii oraz finansowanie projektowania, budowy i zarządzania nową siedzibą.

Lokalizacja:
Nowy Sącz, województwo małopolskie

Powierzchnia całkowita:
W przybliżeniu 11,2 tysięcy metrów kwadratowych

Sektor:
Budynki kubaturowe

Partner publiczny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Szacunkowy łączny koszt budowy:
49,0 mln zł

Adres strony internetowej Sądu Okręgowego w Nowym Sączu


Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - kamienica 3 piętrowa, zabytkowa.

Budynek sądu przy ul. Pijarskiej 3

 

II. Część szczegółowa

Etap:
Przygotowanie do realizacji

Tryb udzielenia zamówienia:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dialog konkurencyjny

Planowany termin zakończenia etapu inwestycyjnego: 2018 r.

Dofinansowanie z funduszy europejskich: nie dotyczy

Okres współpracy:  24 lata (4 lata projektowanie i budowa obiektu, 20 lat utrzymanie i zarządzanie obiektem przez partnera prywatnego)

Wynagrodzenie partnera prywatnego:
Płatność podmiotu publicznego na rzecz prywatnego inwestora


Data rozpoczęcia procedury wyboru partnera prywatnego: październik 2014 r.  

Informacje dodatkowe:
Gospodarze miasta, budując jego markę posługują się hasłem: „Nowy Sącz – miasto wiedzy i kreatywnych ludzi”. Po stronie aktywów, na czele listy wpisują właśnie jego mieszkańców, w dalszej kolejności dopiero: położenie – dogodny punkt do kontaktów z krajami z południa Europy, dobrą atmosferę dla przedsiębiorców i prowadzenia tu biznesu, infrastrukturę komunalną, kulturalną i turystyczną ofertę dla mieszkańców i gości, przyjazne środowisko naturalne oraz plany inwestycyjne ważne dla miasta, Sądeczan i gości, dla jego pozycji w Małopolsce.

Powyższy projekt stanowi próbę realizacji przedsięwzięcia PPP, obejmującego utworzenie siedziby organu administracji publicznej, który w wielu aspektach może być następnie wykorzystany przez inne podmioty publiczne zainteresowane projektami o podobnej skali i charakterze. Nowa siedziba niewątpliwie usprawni funkcjonowanie Sądu Rejonowego, co będzie znacznym ułatwieniem dla mieszkańców regionu.

Historia realizacji projektu:

 • Listopad 2008 – ustalenie lokalizacji dla inwestycji;
 • Luty 2011 – sporządzenie programu inwestycji i zgoda organu nadzorującego;
 • Wrzesień 2011 – wstępne badanie rynku pod kątem PPP;
 • Listopad 2011 – wstępna analiza prawna pod kątem PPP;
 • Kwiecień 2012 – rozpoczęcie merytorycznego wsparcia projektu przez MRR;
 • Czerwiec 2012 – powołanie Zespołu Sterującego dla Projektu. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sądów - Okręgowego i Rejonowego w Nowym Sączu – oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;  
 • Czerwiec-sierpień 2012 – przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór doradcy dla projektu;
 • Sierpień 2012 – ogłoszenie postępowania na wybór doradcy dla projektu;
 • Październik 2012 – powołanie przedstawiciela MRR na biegłego komisji przetargowej na wybór doradcy;
 • Marzec 2013 – zawarcie przez Sąd Okręgowy umowy na świadczenie usług doradczych;
 • Maj 2013 – sporządzenie Memorandum Informacyjnego dla Projektu;
 • Maj 2013 – ponowne badanie rynku potencjalnych partnerów prywatnych;
 • Czerwiec 2013 – zakończenie Etapu I doradztwa dla Projektu - "Identyfikacja możliwych metod i modeli realizacji Projektu oraz wskazanie najlepszego modelu realizacji Projektu";
 • Lipiec 2013 – skierowanie do Ministra Sprawiedliwości wniosku o zgodę na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu;
 • Sierpień 2013 – skierowanie do Ministra Finansów wniosku o wyrażenie zgody na sfinansowanie przedsięwzięcia w formule PPP, zgodnie z art. 18 ustawy o PPP;
 • 10 października 2013 – ogłoszenie postępowania na wybór partnera prywatnego;
 • 20 grudnia 2013 – termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 • 3 lutego 2014 – informacja o wynikach oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu;
 • Luty-lipiec 2014 – czas trwania dialogu konkurencyjnego (5 tur);
 • 3 października 2014 – wysłanie zaproszenia do składania ofert wraz z SIWZ-em;
 • 26 stycznia 2015 r. - otwarcie ofert;
 • 5 lutego 2015 r. - wybór najkorzystniejszej oferty - Warbud-Infrastruktura Sp.z o.o.;
 • 5 marca 2015 r. - podpisanie umowy ppp w Nowym Sączu. Stronami umowy są Skarb Państwa - reprezentowany przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu oraz przedsiębiorstwo Warbud - Infrastruktura Sp. z o.o.;
 • 24 sierpnia 2015 r. - podpisanie umowy finansowej (kredytowej) pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz firmą PPP Projekt SP. z o.o. należącą do Warbud S.A.

 • 7 kwietnia 2016 r. – „wbicie pierwszej łopaty” pod budowę nowej siedziby dla Sądu Rejonowego w Nowym Sączu


  Nowy obiekt powinien zostać oddany do użytkowania w 2018 r.

  Postęp prac budowlanych można śledzić na stronie PPP Akademia

   

 

 
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska